ръководство на потребителя PANASONIC ERGK60

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация.... НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ : ВИНАГИ ПРОЧИТАЙТЕ УКАЗАНИЯТА ЗА УПОТРЕБА ПРЕДИ ДА КУПИТЕ !!!

Спонсорирани линкове

В случай че, този документ отговаря на упътването за употреба, ръковдството с инструкции или ръководството за употреба, характеристиките, схемите, които Ви интересуват, го изтеглете. Lastmanuals ви осигурява бърз и лесен достъп до ръководство за употреба PANASONIC ERGK60. Надяваме се, че указанието за употреба PANASONIC ERGK60 ще ви е от полза.

Lastmanuals ще ви помогне да изтеглите указание за употреба PANASONIC ERGK60.


PANASONIC ERGK60 : Изтеглете цялото ръководство (4441 Ko)

Извадка от инструкцията за употреба Упътване за употреба PANASONIC ERGK60

Подробни инструкции за употреба може да намерите в упътването за употреба.

[. . . ] 17 Изваждане на вградената презареждаща се батерия . . . . . . . . . . . . 18 Благодарим ви, че закупихте този продукт на Panasonic. Преди да използвате уреда, моля прочетете напълно тези инструкции и ги запазете за бъдеща употреба. 3 Български Внимание • Този уред може да бъде използван от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или без опит и познания, ако се наблюдават и са инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и осъзнават опасностите, които произлизат от него. [. . . ] Обозначава опасност, която може да доведе до леки наранявания или материални щети. Никога не разглобявайте, освен когато изхвърляте продукта. - Това може да доведе до пожар, токов удар или изгаряне. ► В случай на аномалия или неизправност Незабавно спрете употребата и изключете щепсела от контакта, ако има аномалния или неизправност. - Неспазването на това изискване може да доведе до пожар, токов удар или изгаряне. ВНИМАНИЕ Следните символи се използват за класифициране и описване на вида на инструкциите, които трябва да се спазват. Този символ се използва, за да предупреди потребителите за конкретна работна процедура, която не трябва да се изпълнява. Този символ се използва, за да предупреди потребителите за конкретна работна процедура, която трябва да се следва, за да може устройството да работи безопасно. <Случаи на анормалност или неизправност> • Главното устройство или адаптерът за променлив ток е деформиран/о или необичайно горещ/о. • Главното устройство или адаптерът за променлив ток мирише на изгоряло. • Има необичаен шум по време на употребата или зареждане на главното устройство или адаптера за променлив ток. - Незабавно поискайте проверка или поправка в оторизиран сервизен център. 6 ► Електрозахранване Не свързвайте или изключвайте щепсела в контакт с мокра ръка. - Това може да доведе до токов удар или изгаряне. - Неспазването на това изискване може да доведе до токов удар или изгаряне. Редовно почиствайте щепсела и накрайника за уреда, за да не се натрупва прах. - Неспазването на това изискване може да доведе до пожар, поради повреда в изолацията, предизвикана от влага. Изключете адаптера и го избършете със суха кърпа. Не поставяйте променливотоковия адаптер върху или близо до мивка или вана, пълна с вода. Не потапяйте променливотоковия адаптер във вода и не го мийте с вода. Никога не използвайте уреда, ако променливотоковият адаптер е повреден или ако щепселът не влиза правилно в контакта. Не повреждайте или променяйте, не огъвайте, дърпайте или не завъртайте кабела. Също така не поставяйте нищо тежко върху кабела или не прищипвайте кабела. - Това може да доведе до токов удар или пожар поради късо съединение. ► Предотвратяване на злополуки Не поставяйте в обсега на деца или бебета. Не им позволявайте да го използват. - Ако поставят части или аксесоари в устата си, това може да доведе до инциденти и нараняване. Да не се използва по начин, надхвърлящ мощността на контакта или на окабеляването. - Превишаването на мощността чрез свързване на твърде много щепсели към един електрически контакт може да предизвика пожар поради прегряване. Ако случайно погълнете масло, не предизвиквайте повръщане, а пийте голямо количество вода и се свържете с лекар. Ако маслото влезе в контакт с очите, незабавно измийте обилно с течаща вода и се свържете с лекар. - Ако не го направите, това може да доведе до физически проблеми. Винаги се уверявайте, че уредът работи на източник на електроенергия, съответстващ на номиналното напрежение, посочено върху променливотоковия адаптер. Вкарайте щепсела докрай. - Неспазването на това изискване може да доведе до пожар или токов удар. Ако почувствате раздразване на кожата или болка, докато използвате тримера, незабавно спрете да го използвате и се консултирайте с лекар. - Ако не го направите, това може да доведе до физическо нараняване или нараняване на кожата. 7 Български ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Изключете адаптера за променлив ток, когато почиствате уреда с вода. ВНИМАНИЕ ► Предпазване на кожата Не натискайте ножчето върху кожата. Не използвайте този продукт без приставка гребенче за подстригване на космите в следните зони: бикини зона, задните части, ануса и зоните около него. Не зареждайте батерията, след като е била извадена от продукта. • Не изхвърляйте с огън и не излагайте на топлина. • Не свързвайте, разглобявайте или не модифицирайте батерията. • Не позволявайте на положителните и отрицателните клеми на батерията да се докосват помежду си чрез метални предмети. [. . . ] • Не използвайте разредител, бензин, алкохол или химикали. Това може да доведе до повреда, напукване или промяна на цвета на основното тяло. 9 Български ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Почиствайте основното тяло само с мека кърпа, леко навлажнена с вода или сапунена вода. • Съхранявайте тримера на място с ниска влажност след употреба. [. . . ]

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВРНОСТ ПРИ ТЕГЛЕНЕ НА УПЪТВАНИЯ ЗА УПОТРЕБА PANASONIC ERGK60

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация....
Lastmanuals не може да бъде държан отговорен, в случай, че не намирате търсен от вас документ, той е непълен, на различен език е от вашия, или ако модела и езика не отговарят на описанието. Lastmanuals не предлага преводачески услуги.

Натиснете " Изтегли ръководство за употреба" ,в края на този договор, само ако приемаш неговите условия. Свалянето на ръководството ще започне веднага след това.

Търсете ръководство за употреба

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Всички права запазени.
Всички търговски марки са собственост на техните законни притежатели.

flag