ръководство на потребителя PANASONIC ER-RZ10

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация.... НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ : ВИНАГИ ПРОЧИТАЙТЕ УКАЗАНИЯТА ЗА УПОТРЕБА ПРЕДИ ДА КУПИТЕ !!!

Спонсорирани линкове

В случай че, този документ отговаря на упътването за употреба, ръковдството с инструкции или ръководството за употреба, характеристиките, схемите, които Ви интересуват, го изтеглете. Lastmanuals ви осигурява бърз и лесен достъп до ръководство за употреба PANASONIC ER-RZ10. Надяваме се, че указанието за употреба PANASONIC ER-RZ10 ще ви е от полза.

Lastmanuals ще ви помогне да изтеглите указание за употреба PANASONIC ER-RZ10.


PANASONIC ER-RZ10 : Изтеглете цялото ръководство (1429 Ko)

Може да изтеглите следните ръководства, които имат връзка към този продукт:

   PANASONIC ERRZ10 (11682 ko)

Извадка от инструкцията за употреба Упътване за употреба PANASONIC ER-RZ10

Подробни инструкции за употреба може да намерите в упътването за употреба.

[. . . ] 13 Благодарим ви, че избрахте този продукт на Panasonic. Преди употреба, моля прочетете внимателно тази инструкция и я запазете за бъдещи справки. 3 ER-RZ10_EU. indb 3 2016/12/27  Български 20:48:05 Предупреждение • Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или липса на опит и познания, но само ако са наблюдавани стриктно или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и осъзнават възможните опасности. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, оставени без надзор. [. . . ] Също така, не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел и не го притискайте. - Това може да причини токов удар или пожар, поради късо съединение. Следните символи се използват за описание и класифициране на указанията, които трябва да се спазват. Този символ се използва за означаване на операции и действия, които не трябва да се извършват. Този символ се използва за означаване на операции и действия, които трябва да се изпълняват, за да се осигури безопасна работа с уреда. Не претоварвайте електрозахранването, като свързвате много уреди към един контакт. - Свързването на много уреди към един контакт (напр. с разклонител) може да причини прегряване и пожар. Винаги се уверявайте, че уредът се използва с електрозахранване, което отговаря на номиналното напрежение, посочено върху АС адаптера. Вкарвайте напълно щепсела или жака на кабела. Винаги изключвайте адаптера от контакта при почистване. - Иначе може да причините изгаряне, токов удар или пожар. - Неспазването може да причини токов удар и нараняване. 6 6 2016/12/27 20:48:06 ► Почиствайте редовно щепсела, куплунзите и гнездото за зареждане, за да не се натрупа прах. - Натрупаните замърсявания може да се овлажнят, да нарушат изолацията и да причинят пожар. Изключете щепсела от контакта и избършете със суха кърпа. - Поставянето на ножчето, четката за почистване или смазка в устата може да причини сериозен инцидент. ►При необичайна работа или повреда При необичайна работа или повреда, незабавно спрете работа и изключете адаптера от контакта. - Ако продължите да използвате уреда, може да причините нараняване, токов удар или пожар. При неволно поглъщане на масло (смазка), не предизвиквайте повръщане. Изпийте голямо количество вода и потърсете медицинска помощ. Ако в очите ви попадне масло (смазка), измийте обилно с течаща вода и потърсете медицинска помощ. - Неспазването може да причини здравословни проблеми. <Случаи на необичайна работа или повреда> • Уредът или AC адаптерът са деформирани или необичайно горещи. • Мирис на изгоряло от уреда или AC адаптера. • Необичаен звук от уреда или AC адаптера при зареждане или употреба. - Незабавно се обърнете към специализиран сервиз за проверка и ремонт на уреда. ВНИМАНИЕ ►Предпазване на кожата ► Не притискайте ножчето към устните или кожата. Не използвайте този уред за други цели, освен за подстригване на брада и коса. Не използвайте ножчетата директно върху ушите или върху неравна кожа (като рани, подутини, бенки и др. ). ‑ Това може да причини нараняване на кожата. ►Този уред ► В този уред е вградена акумулаторна батерия. Не го хвърляйте в огън и не го загрявайте. - Това може да причини прегряване, запалване, експлозия. Не ремонтирайте и не преработвайте този уред. Преди употреба се уверете, че ножчетата не са повредени или деформирани. - Това може да причини пожар, токов удар или нараняване. При необходимост от ремонт (например смяна на батерията), се обърнете към оторизиран сервиз. ‑ Неспазването може да причини нараняване на кожата. ►Обърнете внимание на следните предпазни мерки ► - Това може да причини токов удар или пожар, поради късо съединение. Никога не разглобявайте уреда, освен когато го изхвърляте. Не позволявайте метални предмети, стърготини и др. да полепват по щепсела или куплунзите. - Това може да причини пожар, токов удар, нараняване. 7 ER-RZ10_EU. indb 7 2016/12/27  Български 20:48:06 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ►Предотвратяване на инциденти ► Не съхранявайте уреда близо до деца или пеленачета. [. . . ] Извън този температурен диапазон характеристиките на батерията може да се влошат. • Пълното зареждане осигурява енергия, достатъчна за около 50 минути работа. (При използване веднъж седмично за 20 минути върху суха коса при температура 20 °C до 30 °C . ) • Можете да зареждате батерията и когато не е изтощена. [. . . ]

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВРНОСТ ПРИ ТЕГЛЕНЕ НА УПЪТВАНИЯ ЗА УПОТРЕБА PANASONIC ER-RZ10

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация....
Lastmanuals не може да бъде държан отговорен, в случай, че не намирате търсен от вас документ, той е непълен, на различен език е от вашия, или ако модела и езика не отговарят на описанието. Lastmanuals не предлага преводачески услуги.

Натиснете " Изтегли ръководство за употреба" ,в края на този договор, само ако приемаш неговите условия. Свалянето на ръководството ще започне веднага след това.

Търсете ръководство за употреба

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Всички права запазени.
Всички търговски марки са собственост на техните законни притежатели.

flag