ръководство на потребителя PANASONIC ESST3N

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация.... НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ : ВИНАГИ ПРОЧИТАЙТЕ УКАЗАНИЯТА ЗА УПОТРЕБА ПРЕДИ ДА КУПИТЕ !!!

Спонсорирани линкове

В случай че, този документ отговаря на упътването за употреба, ръковдството с инструкции или ръководството за употреба, характеристиките, схемите, които Ви интересуват, го изтеглете. Lastmanuals ви осигурява бърз и лесен достъп до ръководство за употреба PANASONIC ESST3N. Надяваме се, че указанието за употреба PANASONIC ESST3N ще ви е от полза.

Lastmanuals ще ви помогне да изтеглите указание за употреба PANASONIC ESST3N.


PANASONIC ESST3N : Изтеглете цялото ръководство (4759 Ko)

Може да изтеглите следните ръководства, които имат връзка към този продукт:

   PANASONIC ESST3N (26149 ko)

Извадка от инструкцията за употреба Упътване за употреба PANASONIC ESST3N

Подробни инструкции за употреба може да намерите в упътването за употреба.

[. . . ] 22 Благодарим ви, че избрахте този продукт на Panasonic. Преди употреба, моля прочетете внимателно тази инструкция и я запазете за бъдещи справки. 5 ES-ST3N_EU. indb 5 2016/03/14 16:33:29 BG Предупреждение • Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или липса на опит и познания, но само ако са наблюдавани стриктно или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и осъзнават възможните опасности. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, оставени без надзор. • Захранващият кабел не може да се смени. [. . . ] ••Необичаен звук от уреда, стойката за зареждане, адаптера или кабела при зареждане или употреба. - Незабавно се обърнете към оторизиран сервиз за проверка и ремонт на уреда. 8 ES-ST3N_EU. indb 8 2016/03/14 16:33:29 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ►Електрозахранване ► Не включвайте адаптера в контакта и не го изключвайте от контакта с мокри ръце. - Това може да причини токов удар или нараняване. Не потапяйте AC адаптера и стойката за зареждане във вода. Не слагайте AC адаптера и стойката за зареждане във или близо до вана или мивка, пълна с вода. Не ползвайте уреда, ако AC адаптерът е повреден, или ако щепселът не влиза стегнато в контакта. Не повреждайте, не дърпайте, не прегъвайте и не усуквайте захранващия кабел. Също така, не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел и не го притискайте. - Това може да причини токов удар или пожар, поради късо съединение. Не претоварвайте електрозахранването, като свързвате много уреди към един контакт. - Свързването на много уреди, например с разклонител, може да причини прегряване и пожар. Винаги се уверявайте, че уредът се използва с електрозахранване, което отговаря на номиналното напрежение, посочено върху АС адаптера. - Неспазването може да причини пожар или токов удар. Винаги изключвайте AC адаптера от контакта, когато почиствате самобръсначката с вода. - Неспазването може да причини токов удар или нараняване. Почиствайте редовно щепсела, жака на кабела и стойката за зареждане от прах и замърсявания. - Натрупаните замърсявания може да се овлажнят, да нарушат изолацията и да причинят пожар. ►Предотвратяване на инциденти ► Не оставяйте уреда близо до деца или пеленачета. - Поставянето на части или принадлежности в устата може да причини сериозен инцидент. Ако смазка бъде погълната неволно, не предизвиквайте повръщане, изпийте голямо количество вода и се свържете с лекар. Ако смазка влезе в контакт с очите, незабавно измийте обилно с течаща вода и се свържете с лекар. - Неспазването на тези инструкции може да доведе до физиологични проблеми. ВНИМАНИЕ ►Предпазване на кожата ► Не притискайте силно външната пластина към устните си или която и да е част от лицето. Не прилагайте външната пластина директно върху пъпки, рани и други кожни проблеми. Не докосвайте режещата секция (металната част) на вътрешното ножче. [. . . ] Отмийте го с обилно количество чиста вода и се консултирайте с лекар. Правилна употреба ••Бръснете се мокро с пяна за бръснене в продължение на поне три седмици и усетете разликата. Вашата самобръсначка Panasonic за МОКРО/СУХО бръснене изисква малко време за свикване, тъй като кожата и брадата ви се нуждаят от около месец, за да се настроят към новия метод. ••Не позволявайте външната пластина да се докосва до твърди предмети. Това може да повреди ножчетата, тъй като те са много тънки и лесно се деформират. [. . . ]

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВРНОСТ ПРИ ТЕГЛЕНЕ НА УПЪТВАНИЯ ЗА УПОТРЕБА PANASONIC ESST3N

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация....
Lastmanuals не може да бъде държан отговорен, в случай, че не намирате търсен от вас документ, той е непълен, на различен език е от вашия, или ако модела и езика не отговарят на описанието. Lastmanuals не предлага преводачески услуги.

Натиснете " Изтегли ръководство за употреба" ,в края на този договор, само ако приемаш неговите условия. Свалянето на ръководството ще започне веднага след това.

Търсете ръководство за употреба

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Всички права запазени.
Всички търговски марки са собственост на техните законни притежатели.

flag