ръководство на потребителя PANASONIC EW1411

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация.... НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ : ВИНАГИ ПРОЧИТАЙТЕ УКАЗАНИЯТА ЗА УПОТРЕБА ПРЕДИ ДА КУПИТЕ !!!

Спонсорирани линкове

В случай че, този документ отговаря на упътването за употреба, ръковдството с инструкции или ръководството за употреба, характеристиките, схемите, които Ви интересуват, го изтеглете. Lastmanuals ви осигурява бърз и лесен достъп до ръководство за употреба PANASONIC EW1411. Надяваме се, че указанието за употреба PANASONIC EW1411 ще ви е от полза.

Lastmanuals ще ви помогне да изтеглите указание за употреба PANASONIC EW1411.


PANASONIC EW1411 : Изтеглете цялото ръководство (444 Ko)

Може да изтеглите следните ръководства, които имат връзка към този продукт:

   PANASONIC EW1411 (3421 ko)

Извадка от инструкцията за употреба Упътване за употреба PANASONIC EW1411

Подробни инструкции за употреба може да намерите в упътването за употреба.

[. . . ] 16 Благодарим ви, че избрахте този продукт на Panasonic. Преди употреба, моля прочетете внимателно тази инструкция и я запазете за бъдещи справки. 3  Български Предупреждение • Не потапяйте зарядното устройство във вода и не го мийте с вода. Това може да причини токов удар или пожар, поради късо съединение. Винаги изключвайте щепсела от контакта, когато • почиствате зарядното устройство. [. . . ] Този символ показва операции и действия, които трябва да се изпълняват, за да се осигури безопасна работа с уреда. Не потапяйте зарядното устройство във вода. Не слагайте зарядното устройство във или близо до вана или мивка, пълна с вода. Не ползвайте уреда, ако кабелът или щепселът са повредени, или ако щепселът не влиза стегнато в контакта. Не повреждайте, не дърпайте, не прегъвайте, не усуквайте и не преработвайте кабела. Също така, не поставяйте тежки предмети върху кабела и не го притискайте. - Това може да причини токов удар или пожар, поради късо съединение. Не ползвайте нищо друго, освен предоставеното зарядно устройство. Също така, не зареждайте други уреди с предоставеното зарядно устройство. - Това може да причини пожар, поради късо съединение. 6 Не претоварвайте електрозахранването, като свързвате много уреди към един контакт. - Това може да причини пожар, токов удар, нараняване. ►Почистване ► Винаги изключвайте щепсела от контакта, когато почиствате зарядното устройство. Почиствайте редовно щепсела от прах и замърсявания (веднъж на половин година). - Неспазването може да причини токов удар и нараняване. - Свързването на много уреди, например с разклонител, може да причини прегряване и пожар. Уверете се, че уредът се използва с електрозахранване, което отговаря на номиналното напрежение, посочено върху зарядното устройство. Вкарвайте напълно щепсела в контакта. - Неспазването може да причини пожар или токов удар. ►► При необичайна работа или повреда При необичайна работа или повреда, прекратете употребата и изключете щепсела от контакта. <Случаи на необичайна работа или повреда> ••Уредът или зарядното устройство са деформирани или горещи. ••Мирис на изгоряло от уреда или зарядното •устройство. • Необичаен звук при зареждане или употреба. - Иначе ще причините нараняване, токов удар или пожар. - Натрупаните замърсявания може да се овлажнят, да нарушат изолацията и да причинят пожар. Изключете щепсела от контакта и го избършете със суха кърпа. Този уред не е предназначен за използване от хора (включително деца) с намалена физическа, сетивна или умствена способност, или без опит и познания, освен ако не са наблюдавани или инструктирани за неговата употреба от човека, отговорен за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат наблюдавани да не си играят с уреда. Захранващият кабел не може да се смени. Ако той се повреди, зарядното устройство трябва да се изхвърли. - Неспазването може да причини инцидент или нараняване. - Незабавно се обърнете към оторизиран сервиз за ремонт. ►Този уред ► В този уред е вградена акумулаторна батерия. Не го хвърляйте в огън и не го загрявайте. - Това може да причини изтичане на електролит, прегряване, запалване и експлозия. - Неспазването може да причини инцидент или нараняване. Не ремонтирайте и не преработвайте този уред. - Това може да причини пожар, токов удар или нараняване. При нужда от ремонт (например смяна на батерията), се обърнете към оторизиран сервиз. 7  Български ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не разглобявайте този уред, освен когато го изхвърляте. ►За да не бъдат увредени зъбите и венците ► Хора, които не могат да работят с този уред, не трябва да използват този уред. Хора със слаба орална чувствителност не трябва да използват този уред. - Иначе могат да увредят зъбите или венците си. ВНИМАНИЕ Изключвайте щепсела от контакта, когато не използвате уреда дълго време. [. . . ] • Не почиствайте уреда със спирт, разредител, бензин и други подобни химикали. Това може да причини обезцветяване, деформация и повреда. • След употреба, съхранявайте уреда на място с ниска влажност. Ако оставите уреда в банята, той може да се повреди. A Основен уред  Зареждащ модул 1 Бутон за освобождаване  Кабел на струйника  Щепсел 2 Ключ за захранването [0/1] > Поставка за струйник 3 Ключ за режима ? Отвори за стенен монтаж 4 Индикатор за режима Зарядното устройство може 5 Индикатор за зареждане да бъде монтирано на стена 6 Вентилационен отвор с помощта на два винта за 7 Всмукателен маркуч дърво. [. . . ]

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВРНОСТ ПРИ ТЕГЛЕНЕ НА УПЪТВАНИЯ ЗА УПОТРЕБА PANASONIC EW1411

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация....
Lastmanuals не може да бъде държан отговорен, в случай, че не намирате търсен от вас документ, той е непълен, на различен език е от вашия, или ако модела и езика не отговарят на описанието. Lastmanuals не предлага преводачески услуги.

Натиснете " Изтегли ръководство за употреба" ,в края на този договор, само ако приемаш неговите условия. Свалянето на ръководството ще започне веднага след това.

Търсете ръководство за употреба

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Всички права запазени.
Всички търговски марки са собственост на техните законни притежатели.

flag