ръководство на потребителя PANASONIC EWDL75

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация.... НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ : ВИНАГИ ПРОЧИТАЙТЕ УКАЗАНИЯТА ЗА УПОТРЕБА ПРЕДИ ДА КУПИТЕ !!!

Спонсорирани линкове

В случай че, този документ отговаря на упътването за употреба, ръковдството с инструкции или ръководството за употреба, характеристиките, схемите, които Ви интересуват, го изтеглете. Lastmanuals ви осигурява бърз и лесен достъп до ръководство за употреба PANASONIC EWDL75. Надяваме се, че указанието за употреба PANASONIC EWDL75 ще ви е от полза.

Lastmanuals ще ви помогне да изтеглите указание за употреба PANASONIC EWDL75.


PANASONIC EWDL75 : Изтеглете цялото ръководство (1225 Ko)

Може да изтеглите следните ръководства, които имат връзка към този продукт:

   PANASONIC EWDL75 (8165 ko)

Извадка от инструкцията за употреба Упътване за употреба PANASONIC EWDL75

Подробни инструкции за употреба може да намерите в упътването за употреба.

[. . . ] 17 Благодарим ви, че избрахте този продукт на Panasonic. Преди употреба, моля прочетете внимателно тази инструкция и я запазете за бъдещи справки. 3  Български Предупреждение • Изключете уреда и извадете щепсела от контакта, преди извършване на каквото и да било обслужване. Неспазването на това може да доведе до токов удар. [. . . ] Този символ показва операции и действия, които трябва да се изпълняват, за да се осигури безопасна работа с уреда. Не потапяйте зарядното устройство във вода (с изключение на водача за основния уред) и не го мийте с вода. Не слагайте зарядното устройство във или близо до вана или мивка, пълна с вода. Не ползвайте уреда, ако кабелът или щепселът са повредени, или ако щепселът не влиза стегнато в контакта. Не повреждайте, не дърпайте, не прегъвайте, не усуквайте и не преработвайте кабела. Също така, не поставяйте тежки предмети върху кабела и не го притискайте. ‑ Това може да причини токов удар или пожар, поради късо съединение. Не претоварвайте електрозахранването, като свързвате много уреди към един контакт. ‑ Свързването на много уреди, например с разклонител, може да причини прегряване и пожар. Уверете се, че уредът се използва с електрозахранване, което отговаря на номиналното напрежение, посочено върху зарядното устройство. Винаги изключвайте щепсела от контакта, когато почиствате зарядното устройство. - Неспазването може да причини пожар или токов удар. - Неспазването може да причини токов удар и нараняване. 6 Почиствайте редовно щепсела, за да не се натрупат прах и замърсявания. ►За да не бъдат увредени зъбите и венците ► Не използвайте четката с паста за зъби, която е с високо абразивно съдържание, като паста за зъби за премахване на плака или за избелване. Не натискайте главата на четката силно към зъбите или венците и не я ползвайте дълго на едно място. Не докосвайте зъбите с пластмасовата част на основния уред или на главата на четката. Не позволявайте на никого, който не може да работи сам с четката за зъби, да я използва. Хора с понижена чувствителност в устата си не трябва да използват четката за зъби. - Неспазване на тези указания може да доведе до нараняване или увреждане на зъбите и венците. - Натрупаните замърсявания може да се овлажнят, да нарушат изолацията и да причинят пожар. Изключете щепсела от контакта и го избършете със суха кърпа. ► ►При необичайна работа или повреда При необичайна работа или повреда, прекратете употребата и изключете щепсела от контакта. <Случаи на необичайна работа или повреда> ••Основният уред или зарядното устройство са деформирани или горещи. ••Мирис на изгоряло от основния уред или •зарядното устройство. • Необичаен звук при зареждане или употреба. - Незабавно се обърнете към оторизиран сервиз за проверка и ремонт. - Иначе ще причините нараняване, токов удар или пожар. ►Този уред ► В уреда има акумулаторна батерия. Не го хвърляйте в огън и не го загрявайте. [. . . ] Времето за зареждане може да е различно, в зависимост от батерията. • Пълното зареждане осигурява мощност, достатъчна за   около 60 минути работа. (Времето на работа може да е различно, в зависимост от околната температура и условията на употреба. ) •• Ако лампа за зареждане ( ) мига бързо (два пъти в секунда) или ако не светне няколко минути, вижте страница 15.   •• Зареждането няма да започне, ако основният уред е наклонен или ако дъното му не контактува със зареждащото гнездо. 3 Включете щепсела на захранващия кабел в контакта. 1 4 След като зареждането приключи, изключете щепсела от контакта. 3 Индикации при зареждане По време на зареждане След края на зареждането (от съображения за безопасност и икономия на енергия) •• Уредът няма да се повреди, ако зареждането продължи повече от 17 часа. Функция за напомняне за зареждане • Необходимо е зареждане, когато лампата за батерията ( ) мига при употреба. [. . . ]

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВРНОСТ ПРИ ТЕГЛЕНЕ НА УПЪТВАНИЯ ЗА УПОТРЕБА PANASONIC EWDL75

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация....
Lastmanuals не може да бъде държан отговорен, в случай, че не намирате търсен от вас документ, той е непълен, на различен език е от вашия, или ако модела и езика не отговарят на описанието. Lastmanuals не предлага преводачески услуги.

Натиснете " Изтегли ръководство за употреба" ,в края на този договор, само ако приемаш неговите условия. Свалянето на ръководството ще започне веднага след това.

Търсете ръководство за употреба

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Всички права запазени.
Всички търговски марки са собственост на техните законни притежатели.

flag