ръководство на потребителя PANASONIC KX-PRS110FXW

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация.... НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ : ВИНАГИ ПРОЧИТАЙТЕ УКАЗАНИЯТА ЗА УПОТРЕБА ПРЕДИ ДА КУПИТЕ !!!

Спонсорирани линкове

В случай че, този документ отговаря на упътването за употреба, ръковдството с инструкции или ръководството за употреба, характеристиките, схемите, които Ви интересуват, го изтеглете. Lastmanuals ви осигурява бърз и лесен достъп до ръководство за употреба PANASONIC KX-PRS110FXW. Надяваме се, че указанието за употреба PANASONIC KX-PRS110FXW ще ви е от полза.

Lastmanuals ще ви помогне да изтеглите указание за употреба PANASONIC KX-PRS110FXW.


PANASONIC KX-PRS110FXW : Изтеглете цялото ръководство (1126 Ko)

Извадка от инструкцията за употреба Упътване за употреба PANASONIC KX-PRS110FXW

Подробни инструкции за употреба може да намерите в упътването за употреба.

[. . . ] -, - . Call Waiting Caller ID Call Waiting Caller ID, . Caller ID Call Waiting with Caller ID, .   0HQX . [. . . ] )LQGHU )LQGHU )LQGHU )LQGHU 5HJLVWHU     1LJKW 0RGH 6HOHFW &DWHJRU\ )LUVW 5LQJ  7LPH 6HWWLQJV 6HW 'DWH7LPH 0HPR $ODUP $ODUP    7LPH $GMXVWPHQW  +DQGVHW 1DPH . H\ )LQGHU 6HWXS $GG QHZ GHYLFH IRU )LQGHU $GG QHZ GHYLFH IRU )LQGHU $GG QHZ GHYLFH IRU )LQGHU $GG QHZ GHYLFH IRU )LQGHU &KDQJH 1DPH          &DQFHO 5HJLVWHU    &DOOHU %DUUHG   - 1 6SHHG 'LDO (FR 6HWXS 'LVSOD\ 6HWXS - 2 7UDQVPLVVLRQ 3RZHU :DOOSDSHU &ORFN  1RUPDO!    'LVSOD\ &RORXU 'LVSOD\ 0RGH . H\ %DFNOLJKW /&' LQ FKDUJLQJ ( LCD) &RQWUDVW ( ) $XWR , QWHUFRP . H\WRQHV &DOO 5HVWULFW $XWR 7DON        - 1 /LQH 6HWXS - 2 'LDO 0RGH  3XOVH 7RQH!   5HFDOO)ODVK   PVHF  PVHF  PVHF! PVHF  PVHF  PVHF  PVHF  PVHF  PVHF  PVHF  PVHF  PVHF 3ULYDF\ 0RGH  %DVH 8QLW 3, 1 '(&7 5HSHDWHU 5HJLVWHU &RXQWU\ 5HJLVWHU +VHW &DQFHO 5HJLVWHU  2Q 2II! (QJOLVK!      6HOHFW %DVH &DQFHO %DVH /DQJXDJH : - 1 2Q2II 6HQVLWLYLW\ /HYHO 'LVSOD\ %DE\ 0RQLWRU    - 2 2Q 2II! <>   : &DOHQGDU  . : - 1 6HDUFK %DWWHU\ &KHFN : / . *1 *2 *3 . H\ )LQGHU - 2 &DOOHU %DUUHG   *4 *5 *6 *7 *8 *9 *10 *11 *12 *13 *14 *15 *16 *17 (5LQJWRQH  5LQJWRQH ) 2012 Copyrights Vision Inc. 30): HVNi UHS PVHF 6ORYHQVNR PVHF - , , . *18 . +: + (snooze) * 2. 2. *    0HQX ( ) * 2. +: . * + 'HWDLO * 0HQX + 6DYH &, ' * 2. + + &DOOHU %DUUHG * 2. + + <HV * 2. * + ,  0HQX ( ) : 0HQX ( ) * $GG , !* 2. *  : + (UDVH * + <HV * 2. *  , . , . : 0HQX ( )  + 2Q * 2. + +: ([WHUQDO + . [. . . ] * 2. + 0HQX * +: (UDVH + (UDVH $OO * 2. + <HV * 2. * + * 2. SMS , : / : 0HQX * + (GLW 0HVVDJH + : + 0HQX * +: (UDVH (UDVH $OO. : + 0HQX * + $GG 3KRQHERRN : + &DOO 0HQX * + (GLW SMS : ? [. . . ]

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВРНОСТ ПРИ ТЕГЛЕНЕ НА УПЪТВАНИЯ ЗА УПОТРЕБА PANASONIC KX-PRS110FXW

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация....
Lastmanuals не може да бъде държан отговорен, в случай, че не намирате търсен от вас документ, той е непълен, на различен език е от вашия, или ако модела и езика не отговарят на описанието. Lastmanuals не предлага преводачески услуги.

Натиснете " Изтегли ръководство за употреба" ,в края на този договор, само ако приемаш неговите условия. Свалянето на ръководството ще започне веднага след това.

Търсете ръководство за употреба

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Всички права запазени.
Всички търговски марки са собственост на техните законни притежатели.

flag