ръководство на потребителя PANASONIC KX-PRX150FXB

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация.... НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ : ВИНАГИ ПРОЧИТАЙТЕ УКАЗАНИЯТА ЗА УПОТРЕБА ПРЕДИ ДА КУПИТЕ !!!

Спонсорирани линкове

В случай че, този документ отговаря на упътването за употреба, ръковдството с инструкции или ръководството за употреба, характеристиките, схемите, които Ви интересуват, го изтеглете. Lastmanuals ви осигурява бърз и лесен достъп до ръководство за употреба PANASONIC KX-PRX150FXB. Надяваме се, че указанието за употреба PANASONIC KX-PRX150FXB ще ви е от полза.

Lastmanuals ще ви помогне да изтеглите указание за употреба PANASONIC KX-PRX150FXB.


PANASONIC KX-PRX150FXB : Изтеглете цялото ръководство (998 Ko)

Извадка от инструкцията за употреба Упътване за употреба PANASONIC KX-PRX150FXB

Подробни инструкции за употреба може да намерите в упътването за употреба.

[. . . ] - (Li-Ion) 537&0 . ;$ . ;7*$); Panasonic Headset . , : http://panasonic. net/pcc/products/telephone/p/tga20/ (): KX-PRXA15FX , ( 6 . ) . , R&TTE (Radio & Telecommunications Terminal Equipment) Directive 1999/5/EC. [. . . ] . .   [Landline] . [Settings] o >&DOO VFUHHQLQJ@ . , . .  O , o >6\VWHP VHWWLQJV@ o >$XGLR SURILOHV@ . [General] (): , . .   O , o >6\VWHP VHWWLQJV@ o >$XGLR SURILOHV@ . .   O , o >6\VWHP VHWWLQJV@ o >$XGLR SURILOHV@ o [OK]. , Home. , o >6\VWHP VHWWLQJV@ o >$XGLR SURILOHV@ o o >2. @ , . 45).  O , o >6\VWHP VHWWLQJV@ o >$XGLR SURILOHV@ [Night mode]. , .  O , o >6\VWHP VHWWLQJV@ o >$XGLR SURILOHV@ [Night mode] [Night mode] o >6WDUWHQG@ [Set]. T , ( ). O , o >6\VWHP VHWWLQJV@ o >$XGLR SURILOHV@  [Night mode] [Night mode] o >5LQJ GHOD\@ . , , USB .  [People] . o >6HWWLQJV@ [Auto talk]. (caller barring) T , . o >$GG WR EDUUHG OLVW@ [Done]. [Landline] . , .  [Landline] .   >/DQGOLQH VHWWLQJV@ o >, QLWLDO VHWWLQJV@ ! >&DOO UHVWULFW@ PIN >2. @ , >1H[W@ ![Tone]: , . ( ), .   [Landline] . / , .  , date & time]. o >6\VWHP VHWWLQJV@ o >'DWH WLPH@ o [Automatic : ? [. . . ] . >/RFDWLRQ VHUYLFHV@ >6HFXULW\@ >/DQJXDJH >%DFNXS UHVHW@ >'DWH WLPH@ >6FKHGXOH SRZHU RQRII@ >$FFHVVLELOLW\@ >'HYHORSHU RSWLRQV@ >$ERXW SKRQH@ , -. , 3G GSM Wi-Fi Bluetooth Bluetooth - [Silent] [Meeting] (?greeting only?) , , , . e-mail Gmail e-mail SMS SMS () PC USB GPS (, , , ). [. . . ]

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВРНОСТ ПРИ ТЕГЛЕНЕ НА УПЪТВАНИЯ ЗА УПОТРЕБА PANASONIC KX-PRX150FXB

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация....
Lastmanuals не може да бъде държан отговорен, в случай, че не намирате търсен от вас документ, той е непълен, на различен език е от вашия, или ако модела и езика не отговарят на описанието. Lastmanuals не предлага преводачески услуги.

Натиснете " Изтегли ръководство за употреба" ,в края на този договор, само ако приемаш неговите условия. Свалянето на ръководството ще започне веднага след това.

Търсете ръководство за употреба

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Всички права запазени.
Всички търговски марки са собственост на техните законни притежатели.

flag