ръководство на потребителя PANASONIC MXZX1800

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация.... НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ : ВИНАГИ ПРОЧИТАЙТЕ УКАЗАНИЯТА ЗА УПОТРЕБА ПРЕДИ ДА КУПИТЕ !!!

Спонсорирани линкове

В случай че, този документ отговаря на упътването за употреба, ръковдството с инструкции или ръководството за употреба, характеристиките, схемите, които Ви интересуват, го изтеглете. Lastmanuals ви осигурява бърз и лесен достъп до ръководство за употреба PANASONIC MXZX1800. Надяваме се, че указанието за употреба PANASONIC MXZX1800 ще ви е от полза.

Lastmanuals ще ви помогне да изтеглите указание за употреба PANASONIC MXZX1800.


PANASONIC MXZX1800 : Изтеглете цялото ръководство (732 Ko)

Извадка от инструкцията за употреба Упътване за употреба PANASONIC MXZX1800

Подробни инструкции за употреба може да намерите в упътването за употреба.

[. . . ] BG22 Отстраняване на неизправности. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BG23 Защитна блокировка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BG25 Резервни части . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BG25 Технически характеристики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] (В противен случай може да причините токов удар или пожар, в следствие на генерирата топлина. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ● Редовно почиствайте щепсела. Натрупан прах и влага могат да влошат изолацията, което може да предизвика пожар. ) → Изключете щепсела и го избършете със суха кърпа. ● Съхранявайте кабела далеч от достъп на деца. Не оставяйте кабела да виси от ръба на маса или работен плот. ● Не потапяйте уреда във вода и не го пръскайте с вода. ● Не разглобявайте, не ремонтирайте и не преработвайте този уред. → Консултирайте се на мястото на покупка или в сервиз на Panasonic. ● Не позволявайте на бебета и деца да си играят с опаковката. (Това може да причини задушаване. ) ● Не използвайте менюто за супа неправилно. Съдържанието може да претече или изкипи. Неправилната употреба може да доведе до изгаряне. • Децата не осъзнават възможните опасности и рискове при употреба на уреда. BG4 BG5 Български Мерки за безопасност Моля спазвайте тези инструкции. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ● Незабавно прекратете употребата на уреда и го изключете, ако престане да работи правилно. (Може да причини пожар, токов удар или изгаряния. ) Примери за неправилна работа или повреда: • Щепселът и кабелът стават необичайно горещи. • Кабелът е повреден, уредът няма захранване или не се включва. • Основният корпус е деформиран, има видима повреда или е горещ. (Може да причини токов удар или утечка на ток. ) → Незабавно изключете щепсела от контакта и се консултирайте на мястото на покупката или в сервиз на Panasonic за проверка и ремонт. ● Бъдете внимателни, ако в блендера е сипана гореща течност, тъй като тя може внезапно да излезе навън под формата на пара. ● Внимавайте, тъй като супата може да е гореща. • Не оставяйте уреда да работи без надзор. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ● Този уред не трябва да се използва от деца. Дръжте уреда и кабела далеч от достъп на деца. Уредът може да бъде ползван от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или липса на опит и познания, ако бъдат наблюдавани или инструктирани за употреба на уреда по безопасен начин и ако осъзнават възможните опасности. (Може да причини изгаряние, нараняване, токов удар. ) ВНИМАНИЕ За да предотвратите токов удар, дим, пожар, изгаряне, нараняване или материални щети. [. . . ] • Не поглъщайте съдържанието на пакета за лед. • Не използвайте в микровълнова фурна, не измивайте в съдомиялна машина и не подлагайте на много гореща вода. • Съхранявайте пакета за лед на хладно място или във фризер. ● Преди смяна на приставката или при допир до използвани движещи се части, изключете уреда и изключете щепсела от контакта. ● Трябва да се внимава при работа на острите режещи ръбове, изпразване на каната на блендера и по време на почистване. [. . . ]

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВРНОСТ ПРИ ТЕГЛЕНЕ НА УПЪТВАНИЯ ЗА УПОТРЕБА PANASONIC MXZX1800

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация....
Lastmanuals не може да бъде държан отговорен, в случай, че не намирате търсен от вас документ, той е непълен, на различен език е от вашия, или ако модела и езика не отговарят на описанието. Lastmanuals не предлага преводачески услуги.

Натиснете " Изтегли ръководство за употреба" ,в края на този договор, само ако приемаш неговите условия. Свалянето на ръководството ще започне веднага след това.

Търсете ръководство за употреба

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Всички права запазени.
Всички търговски марки са собственост на техните законни притежатели.

flag