ръководство на потребителя PANASONIC SC-AKX660

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация.... НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ : ВИНАГИ ПРОЧИТАЙТЕ УКАЗАНИЯТА ЗА УПОТРЕБА ПРЕДИ ДА КУПИТЕ !!!

Спонсорирани линкове

В случай че, този документ отговаря на упътването за употреба, ръковдството с инструкции или ръководството за употреба, характеристиките, схемите, които Ви интересуват, го изтеглете. Lastmanuals ви осигурява бърз и лесен достъп до ръководство за употреба PANASONIC SC-AKX660. Надяваме се, че указанието за употреба PANASONIC SC-AKX660 ще ви е от полза.

Lastmanuals ще ви помогне да изтеглите указание за употреба PANASONIC SC-AKX660.


PANASONIC SC-AKX660 : Изтеглете цялото ръководство (418 Ko)

Извадка от инструкцията за употреба Упътване за употреба PANASONIC SC-AKX660

Подробни инструкции за употреба може да намерите в упътването за употреба.

[. . . ] Îñèãóðåòå ïîäõîäÿùè óñëîâèÿ çà äîáðî îõëàæäàíå íà óðåäà. – Íå ïîêðèâàéòå îòâîðèòå çà îõëàæäàíå íà óðåäà ñ ïîêðèâêè, çàâåñè, âåñòíèöè è äðóãè ïîäîáíè. – Íå ïîñòàâÿéòå èçòî÷íèöè íà îòêðèò ïëàìúê, íàïðèìåð ñâåùè è äð. , âúðõó òîçè óðåä. • Òîçè óðåä å ïðåäíàçíà÷åí çà ðàáîòà â óìåðåí êëèìàò. [. . . ] 13 ×àñîâíèê è òàéìåðè . 14 Âúíøíè óñòðîéñòâà . 15 Ðåøàâàíå íà ïðîáëåìè . 16 Ñïåöèôèêàöèè . 18 2 RQT0A62 Çà çàïèñ è âúçïðîèçâåæäàíå íà ñúäúðæàíèå ñ òàçè ñèñòåìà èëè ñ äðóãè óñòðîéñòâà ìîæå äà å íóæíî ðàçðåøåíèå îò íîñèòåëÿ íà àâòîðñêèòå ïðàâà è äð. Panasonic íÿìà ïúëíîìîùèÿ è íå ìîæå äà âè äàäå òàêîâà ðàçðåøåíèå, è èçðè÷íî îòõâúðëÿ âñÿêàêâà âúçìîæíîñò, íàìåðåíèå èëè ïðàâî äà îñèãóðè òàêîâà ðàçðåøåíèå âúâ âàøà ïîëçà. Âàøà îòãîâîðíîñò å äà ñå óâåðèòå, ÷å èçïîëçâàòå òàçè ñèñòåìà è äðóãè óñòðîéñòâà ñúîáðàçíî ïðèëîæèìîòî çàêîíîäàòåëñòâî çà àâòîðñêèòå ïðàâà âúâ âàøàòà äúðæàâà. Ìîëÿ íàïðàâåòå ñïðàâêà ñúñ ñúîòâåòíèòå çàêîíè èëè ñå ñâúðæåòå ñ íîñèòåëÿ íà àâòîðñêèòå ïðàâà âúðõó ñúäúðæàíèåòî, êîåòî èñêàòå äà çàïèñâàòå èëè âúçïðîèçâåæäàòå. Ëèöåíçè Bluetooth® è ëîãîòèïèòå é ñà ðåãèñòðèðàíè òúðãîâñêè ìàðêè íà Bluetooth SIG, Inc. è ñà èçïîëçâàíè îò Panasonic Corporation ïî ëèöåíç. Âñè÷êè äðóãè òúðãîâñêè ìàðêè è èìåíà ïðèíàäëåæàò íà ñúîòâåòíèòå èì ñîáñòâåíèöè. Google Play è Android ñà òúðãîâñêè ìàðêè íà Google Inc. MPEG Layer-3 å òåõíîëîãèÿ çà êîäèðàíå íà çâóê, ëèöåíçèðàíà îò Fraunhofer IIS è Thomson. Ñïðàâêà Çà Bluetooth® Panasonic íå íîñè îòãîâîðíîñò çà äàííè è/èëè èíôîðìàöèÿ, ñòàíàëè äîñòîÿíèå íà äðóãè ñòðàíè ïðè áåçæè÷íîòî ïðåäàâàíå. ×åñòîòåí îáõâàò • Òàçè ñèñòåìà ðàáîòè â 2. 4 GHz ÷åñòîòåí îáõâàò. Ñåðòèôèöèðàíå • Ñèñòåìàòà îòãîâàðÿ íà ÷åñòîòíèòå îãðàíè÷åíèÿ è å ñåðòèôèöèðàíà ñïîðåä ñúîòâåòíèòå íîðìàòèâè. Íå å íóæíî ðàçðåøåíèå çà áåçæè÷íàòà âðúçêà. • Ñëåäíèòå äåéñòâèÿ ñà íåçàêîííè â íÿêîè ñòðàíè: – Ðàçãëîáÿâàíå èëè ïðåðàáîòâàíå íà ñèñòåìàòà. – Îòñòðàíÿâàíå íà îçíà÷åíèÿ èëè èíäèêàöèè. Îãðàíè÷åíèÿ ïðè èçïîëçâàíå • Áåçæè÷íîòî ïðåäàâàíå è ðàáîòàòà ñ âñè÷êè Bluetooth® óñòðîéñòâà íå ñà ãàðàíòèðàíè. • Âñè÷êè óñòðîéñòâà òðÿáâà äà îòãîâàðÿò íà ñòàíäàðòèòå íà Bluetooth SIG, Inc. •  çàâèñèìîñò îò ñïåöèôèêàöèèòå è íàñòðîéêèòå íà óñòðîéñòâîòî, âðúçêàòà ìîæå äà áúäå ïðåêðàòåíà èëè íÿêîè ôóíêöèè ìîãàò äà áúäàò ðàçëè÷íè. • Òàçè ñèñòåìà ïîääúðæà Bluetooth® ôóíêöèèòå çà ñèãóðíîñò. Íî, ñïîðåä ðàáîòíàòà ñðåäà è äðóãè, ñèãóðíîñòòà ìîæå äà íå áúäå äîñòàòú÷íà. [. . . ] Èçêëþ÷åòå çàõðàíâàùèÿ êàáåë îò êîíòàêòà, êîãàòî íå èçïîëçâàòå ñèñòåìàòà. Íÿêîè íàñòðîéêè ùå áúäàò èçãóáåíè. Ùå òðÿáâà äà ãè íàïðàâèòå îòíîâî. Çà Îáåäèíåíî êðàëñòâî è Èðëàíäèÿ Ñâúðçâàíå íà âúíøíà FM àíòåíà. Ïîëçâàéòå âúíøíà àíòåíà, àêî ïðèåìàíåòî å ëîøî. [. . . ]

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВРНОСТ ПРИ ТЕГЛЕНЕ НА УПЪТВАНИЯ ЗА УПОТРЕБА PANASONIC SC-AKX660

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация....
Lastmanuals не може да бъде държан отговорен, в случай, че не намирате търсен от вас документ, той е непълен, на различен език е от вашия, или ако модела и езика не отговарят на описанието. Lastmanuals не предлага преводачески услуги.

Натиснете " Изтегли ръководство за употреба" ,в края на този договор, само ако приемаш неговите условия. Свалянето на ръководството ще започне веднага след това.

Търсете ръководство за употреба

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Всички права запазени.
Всички търговски марки са собственост на техните законни притежатели.

flag