ръководство на потребителя PANASONIC SCHTB685

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация.... НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ : ВИНАГИ ПРОЧИТАЙТЕ УКАЗАНИЯТА ЗА УПОТРЕБА ПРЕДИ ДА КУПИТЕ !!!

Спонсорирани линкове

В случай че, този документ отговаря на упътването за употреба, ръковдството с инструкции или ръководството за употреба, характеристиките, схемите, които Ви интересуват, го изтеглете. Lastmanuals ви осигурява бърз и лесен достъп до ръководство за употреба PANASONIC SCHTB685. Надяваме се, че указанието за употреба PANASONIC SCHTB685 ще ви е от полза.

Lastmanuals ще ви помогне да изтеглите указание за употреба PANASONIC SCHTB685.


PANASONIC SCHTB685 : Изтеглете цялото ръководство (2321 Ko)

Извадка от инструкцията за употреба Упътване за употреба PANASONIC SCHTB685

Подробни инструкции за употреба може да намерите в упътването за употреба.

[. . . ] ≥ Този уред е предназначен за работа в условията на умерен климат. ≥ Идентификационната табела се намира на долната страна на уреда. Разположение Захранващ кабел ≥ За да намалите риска от пожар, токов удар или повреда: j Включвайте кабела в контакт с напрежение, което отговаря на посоченото на уреда. j Не дърпайте, не усуквайте и не прегъвайте кабела, и не поставяйте тежки предмети върху него. j При изключване, хващайте щепсела, а не кабела. [. . . ] jАко дълго време няма да ползвате дистанционното управление, извадете батерията от него. jНе оставяйте батерията(ите) в затворен автомобил, изложен дълго време на пряка слънчева светлина. ≥ Изхвърляйте батериите по правилния начин. За повече информация се обърнете към вашия дилър или местните власти. 2 RQT0A97 SC-HTB685_EGEB_RQT0A97-B. book 3 ページ 2015年12月1日 火曜日 午後2時54分 Изхвърляне на старото оборудване и батерии Само за Европейския съюз и страните със системи за рециклиране на отпадъци Тези символи, поставени върху продукта, опаковката му и/или съпътстващите го документи, означават, че използваните електрически и електронни уреди, и батериите не трябва да се изхвърлят при общите домакински отпадъци. За правилната обработка и рециклиране на старите уреди и батерии, моля предайте ги на предназначените за тази цел събирателни пунктове, съобразно местното законодателство. Правилното изхвърляне на уредите и батериите ще спомогне за спестяване на ценни ресурси и за предотвратяване на потенциални негативни ефекти за човешкото здраве и околната среда. Моля, обърнете се към местните власти за повече информация относно събирането и рециклирането. Възможно е да са предвидени санкции при неправилно изхвърляне на отпадъци от този вид, съобразно местното законодателство. Забележка относно символа за батериите (долния символ): Този символ може да се използва в комбинация с химическия символ. В такъв случай продуктът трябва да се третира и според Директивата за съответния химикал. RQT0A97 3 Предупреждения SC-HTB685_EGEB_RQT0A97-B. book 4 ページ 2015年12月1日 火曜日 午後2時54分 Съдържание Указания за безопасност . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Преди употреба Предоставени компоненти. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Описание на органите за управление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Тази система (SC-HTB685) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Принадлежности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Тази система (Изглед отпред) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Тази система (Изглед отзад) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Дистанционно управление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Въведение Стъпка 1 Свързване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Стъпка 2 Разположение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Указания за безопасност . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Активен суббас . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Смущения в безжичната връзка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] ∏ 1 IR излъчвател ∏ 1 Дистанционно управление (с батерия) (IR Blaster) (N2QAYC000098) ∏ 2 Монтажни елемента за стена ∏ 2 Захранващи кабела За Континентална Европа За Австралия и Нова Зеландия ∏ 2 Винта ≥ Означенията на продуктите са валидни към ноември 2015 г. Те могат да бъдат променяни без предизвестие. ≥ Захранващите кабели са предназначени за използване само от съответните компоненти на тази система. Не ги използвайте за захранване на други уреди. [. . . ]

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВРНОСТ ПРИ ТЕГЛЕНЕ НА УПЪТВАНИЯ ЗА УПОТРЕБА PANASONIC SCHTB685

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация....
Lastmanuals не може да бъде държан отговорен, в случай, че не намирате търсен от вас документ, той е непълен, на различен език е от вашия, или ако модела и езика не отговарят на описанието. Lastmanuals не предлага преводачески услуги.

Натиснете " Изтегли ръководство за употреба" ,в края на този договор, само ако приемаш неговите условия. Свалянето на ръководството ще започне веднага след това.

Търсете ръководство за употреба

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Всички права запазени.
Всички търговски марки са собственост на техните законни притежатели.

flag