ръководство на потребителя BOSCH TDA8360

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация.... НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ : ВИНАГИ ПРОЧИТАЙТЕ УКАЗАНИЯТА ЗА УПОТРЕБА ПРЕДИ ДА КУПИТЕ !!!

В случай че, този документ отговаря на упътването за употреба, ръковдството с инструкции или ръководството за употреба, характеристиките, схемите, които Ви интересуват, го изтеглете. Lastmanuals ви осигурява бърз и лесен достъп до ръководство за употреба BOSCH TDA8360. Надяваме се, че указанието за употреба BOSCH TDA8360 ще ви е от полза.

Lastmanuals ще ви помогне да изтеглите указание за употреба BOSCH TDA8360.


BOSCH TDA8360 : Изтеглете цялото ръководство (3419 Ko)

Извадка от инструкцията за употреба Упътване за употреба BOSCH TDA8360

Подробни инструкции за употреба може да намерите в упътването за употреба.

[. . . ] 10 o¸¹poæ¸å ¢º¹o¸å å 帪å®a¹ope¸ ªåcÿæe¼ . 11 Pe¨ºæa¹op µa ¹e¯ÿepa¹ºpa . 11 ½¹peò¸a ñac¹ ¸a íºp¸a¹a . 12 ¥peªå ÿ½po¹o ÿoæµa¸e . [. . . ] ŵ¯åa¼¹e ªo¢pe ¸oå¹e ÿoñåc¹aóå ®½pÿå ÿpeªå ªa ¨å åµÿoæµa¹e. 21 ³o¸a ¥peª¸a ñac¹ ¸a íºp¸a¹a ¥oñåc¹aóå ÿpeÿapa¹å oÿæa oªa c ¯aæ®o caÿº¸: ŵ¯å¼¹e c ÿoñåc¹aóa ®½pÿa å ÿoªcºòe¹e c ¯e®a. oÿæa oªa c ¯aæ®o caÿº¸: ŵ¯å¼¹e c ÿoñåc¹aóa ®½pÿa å ÿoªcºòe¹e c ¯e®a. ¥oñåc¹a¼¹e eª¸a¨a ÿe¹¸a¹a o¹ ap, ¯aµ¸å¸a, ¢paò¸o å ¢eæ¹½®, ¯o²e ªace o¢paµºa ®opoµåø ÿoª ¹eµå ÿe¹¸a. ýe¸¹poe¹e ¸a ex¸åñec®åø cepåµ åæå cÿeýåaæåµåpa¸å¹e ¯a¨aµå¸å ¯o¨a¹ ªa ce µa®ºÿø¹ cÿeýåaæ¸å ÿpeÿapa¹å µa ¸ep½²ªae¯a c¹o¯a¸a, ÿpå¨oªe¸å µa ¨opeóå ÿo½px¸oc¹å. Ha¸acø¼¹e ÿoñåc¹aóåø ÿpeÿapa¹ c ¯¸o¨o íå¸a ¯e®a ®½pÿa. ¥peÿapa¹å µa c¹½®æo: ¥oñåc¹a¼¹e c ¯e®a ®½pÿa. He åµÿoæµa¼¹e òÿa®æa µa c¹½®æo. ¥peÿapa¹å µa c¹½®æo: ¥oñåc¹a¼¹e c ¯e®a ®½pÿa. He åµÿoæµa¼¹e òÿa®æa µa c¹½®æo. oÿæa oªa c ¯aæ®o caÿº¸: ¥oñåc¹a¼¹e c ®½pÿa. oÿæa oªa c ¯aæ®o caÿº¸: ¥oñåc¹a¼¹e c ®½pÿa. A®o ½pxº íºp¸a¹a å¯a å¸c¹aæåpa¸a ¨o¹apc®a ÿæoña, ²eæa¹eæ¸o e ªa ¸e ø ®æ÷ña¹e ®o¨a¹o íº¸®ýåø¹a Clean e a®¹ååpa¸a. 24 ŵa²ªa¸e å ÿoc¹aø¸e ¸a peòe¹®å¹e ŵaªe¹e peòe¹®å¹e o²e ªa åµaªå¹e peòe¹®å¹e, µa ªa ¨å ÿoñåc¹å¹e. ͺp¸a¹a ¹pø¢a ªa e c¹ºªe¸a. 1. 4. A ¥oªå¨¸e¹e peòe¹®a¹a o¹ ÿpeª¸a¹a ñac¹ å ø åµaªe¹e. (í娺pa A) Cæeª ¹oa, åµ¹e¨æe¹e åµýøæo peòe¹®a¹a ¸aÿpeª. (í娺pa B) B ŵ¯åa¼¹e peòe¹®å¹e c ¯åøæ¸a ¯aòå¸a å ¨½¢a. ³a ºÿopå¹å ÿe¹¸a, ce ÿpeÿop½ña åµÿoæµa¸e¹o ¸a ñe¹®a. ¥oc¹aø¸e ¸a peòe¹®å¹e 1. 2. A ¥oc¹ae¹e ÿ½po peòe¹®a¹a µaª¸åø ª½æ¢e¼ ®a¹o ¸a¹åc®a¹e ¯aæ®o ¸aµaª (í娺pa A) å, cæeª ¹oa, ø ÿoc¹ae¹e ÿpeª¸åø ª½æ¢e¼. (í娺pa B) B Peòe¹®å¹e ce ¸a¨æacøa¹ ¸aæøo å ¸aªøc¸o. ŵå®a¹a ¹pø¢a ªa ¢½ªe å¸a¨å ¸aªoæº. 25 Paµ¨æo¢øa¸e ¸a peµåc¹opa ¸a ¨påæa ³a ºæec¸e¸åe ¸a ÿoñåc¹a¸e¹o, ÿpå ¸ø®oå íºp¸å ¯o²e ªa ce paµ¨æo¢å peµåc¹opa ¸a ¨påæa. Oÿac¸oc¹ o¹ 嵨apø¸åø!ͺp¸a¹a ¹pø¢a ªa e c¹ºªe¸a. d 1. ŵ¹e¨æe¹e ¸aÿpeª ªp½²®a¹a ¸a paµ¨æo¢øe¯åø ¨påæ å ¨o ¸a¹åc®a¼¹e ¸a¨ope ªo®a¹o ¸e ñºe¹e, ñe c½ÿaªa. [. . . ] 5. ¥oc¹ae¹e ÿæoc®a¹a e¯a¼æåpa¸a ¹aa ¸a ¸åo 2. Cæo²e¹e ¢ºp®a¸å¹e ½pxº ¹aa¹a ¹a®a, ñe ªa ¸e ce ªoÿåpa¹ eªå¸ ªo ªpº¨. ŵæe¼¹e ÿoæoå¸ æå¹½p ¨opeóa oªa (ÿpå¢æåµ. 80 ºC) ÿæoc®a¹a e¯a¼æåpa¸a ¹aa. [. . . ]

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВРНОСТ ПРИ ТЕГЛЕНЕ НА УПЪТВАНИЯ ЗА УПОТРЕБА BOSCH TDA8360

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация....
Lastmanuals не може да бъде държан отговорен, в случай, че не намирате търсен от вас документ, той е непълен, на различен език е от вашия, или ако модела и езика не отговарят на описанието. Lastmanuals не предлага преводачески услуги.

Натиснете " Изтегли ръководство за употреба" ,в края на този договор, само ако приемаш неговите условия. Свалянето на ръководството ще започне веднага след това.

Търсете ръководство за употреба

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Всички права запазени.
Всички търговски марки са собственост на техните законни притежатели.

flag