ръководство на потребителя PANASONIC ER1512

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация.... НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ : ВИНАГИ ПРОЧИТАЙТЕ УКАЗАНИЯТА ЗА УПОТРЕБА ПРЕДИ ДА КУПИТЕ !!!

В случай че, този документ отговаря на упътването за употреба, ръковдството с инструкции или ръководството за употреба, характеристиките, схемите, които Ви интересуват, го изтеглете. Lastmanuals ви осигурява бърз и лесен достъп до ръководство за употреба PANASONIC ER1512. Надяваме се, че указанието за употреба PANASONIC ER1512 ще ви е от полза.

Lastmanuals ще ви помогне да изтеглите указание за употреба PANASONIC ER1512.


PANASONIC ER1512 : Изтеглете цялото ръководство (1860 Ko)

Извадка от инструкцията за употреба Упътване за употреба PANASONIC ER1512

Подробни инструкции за употреба може да намерите в упътването за употреба.

[. . . ] Ако захранващият кабел се повреди, AC адаптерът трябва да се изхвърли. • Не използвайте нищо друго, освен предоставения AC адаптер (RE9-57). • Пазете уреда сух.  ER1512_EU. indb Български 2 2014/07/31 16:15:44 Важно  Преди употреба Тази машинка е конструирана за професионална употреба подстригване на коса и брада. [. . . ] Преди употреба, моля прочетете това ръководство. • Не използвайте този уред върху животни.  Почистване на машинката за подстригване • Почиствайте корпуса на машинката за подстригване само с мека кърпа, леко навлажнена в чешмяна или сапунена вода. • Не използвайте сода каустик или други химикали. • Не потапяйте машинката за подстригване във вода. • Почиствайте редовно щепсела от прах и замърсявания. Описание на съставните части Български           3mm 0/0"     9mm 0/0" 6mm 0/0"       Зареждане Зареждане на машинката  1 Свържете захранващия кабел към стойката за 2 Превключете ключа 0·CHARGE/1 3 Поставете машинката за постригване в на “0·CHARGE”. стойката за зареждане и включете AC адаптера в контакта. • Лампата за зареждане ( ) светва и зареждането започва. • Зареждането приключва, когато лампата за зареждане ( ) започне да мига (максимум след 1 час). • Пълното зареждане осигурява енергия, достатъчна за около 70 минути непрекъсната работа. Закрепване на поставката за приставки към стойката за зареждане Определете местата на стойката за зареждане и поставката за приставки. Вкарайте добре свързващия елемент в отвора в долната част на стойката за зареждане. • Ако поставката се клати, вкарайте още свързващия елемент, тъй като може да не е вкаран докрай.  зареждане.  12mm 0/0"   4mm 0/0"  15mm 0/0"   A Основно тяло C 3  1 Индикатор за D Приставка гребен 4 mm височината на рязане E Приставка гребен 6 mm 2 F Приставка гребен 9 mm височината на рязане) G Приставка гребен 12 mm 3 0·CHARGE/1 H 4 I AC адаптер (RE9-57) 5 Лампа за зареждане ( ) ; Захранващ кабел 6  Жак на кабела B Режещ модул (ножче) J 7 Монтажна кука K Масло (смазка) 8 Лостче за почистване L Стойка за зареждане 9 Подвижно ножче  Гнездо за зареждане  Неподвижно ножче  Куплунг M Поставки за приставките (×2) N (×2)    ER1512_EU. indb 4 2014/07/31 16:15:45 За светодиодния дисплей При зареждане Когато зареждането приключи HIGH MID LOW 10 минути след края на зареждането HIGH MID LOW HIGH MID LOW  Работа с променливотоково захранване Ако свържете AC адаптера към машинката за подстригване по същия начин, както при зареждане, и включите машинката за подстригване, можете да я използвате, дори когато батерията е изтощена. • Ако машинката за подстригване не работи, заредете батерията около 1 минута. • Внимавайте да не изтощите напълно батерията, като оставите машинката включена. • “HIGH”, “MID” или “LOW” мига. мига веднъж в секунда. [. . . ] За повече информация относно събирането и рециклирането на отпадъци, моля обърнете се към местните власти, службата за сметосъбиране или магазина, откъдето сте закупили уреда. Може да понесете санкции при неправилно изхвърляне на отпадъци, съгласно местното законодателство. За бизнес потребители в Европейския съюз Ако искате да изхвърлите този уред, моля обърнете се към дилъра си за информация относно правилното му изхвърляне. [. . . ]

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВРНОСТ ПРИ ТЕГЛЕНЕ НА УПЪТВАНИЯ ЗА УПОТРЕБА PANASONIC ER1512

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация....
Lastmanuals не може да бъде държан отговорен, в случай, че не намирате търсен от вас документ, той е непълен, на различен език е от вашия, или ако модела и езика не отговарят на описанието. Lastmanuals не предлага преводачески услуги.

Натиснете " Изтегли ръководство за употреба" ,в края на този договор, само ако приемаш неговите условия. Свалянето на ръководството ще започне веднага след това.

Търсете ръководство за употреба

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Всички права запазени.
Всички търговски марки са собственост на техните законни притежатели.

flag