ръководство на потребителя PANASONIC ER-RZ10

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация.... НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ : ВИНАГИ ПРОЧИТАЙТЕ УКАЗАНИЯТА ЗА УПОТРЕБА ПРЕДИ ДА КУПИТЕ !!!

В случай че, този документ отговаря на упътването за употреба, ръковдството с инструкции или ръководството за употреба, характеристиките, схемите, които Ви интересуват, го изтеглете. Lastmanuals ви осигурява бърз и лесен достъп до ръководство за употреба PANASONIC ER-RZ10. Надяваме се, че указанието за употреба PANASONIC ER-RZ10 ще ви е от полза.

Lastmanuals ще ви помогне да изтеглите указание за употреба PANASONIC ER-RZ10.


PANASONIC ER-RZ10 : Изтеглете цялото ръководство (1429 Ko)

Може да изтеглите следните ръководства, които имат връзка към този продукт:

   PANASONIC ERRZ10 (11682 ko)

Извадка от инструкцията за употреба Упътване за употреба PANASONIC ER-RZ10

Подробни инструкции за употреба може да намерите в упътването за употреба.

[. . . ] Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, оставени без надзор. • Захранващият кабел не може да се сменя. Ако захранващият кабел се повреди, AC адаптерът трябва да се изхвърли. [. . . ] • Не използвайте спирт, ацетон, разредител и други подобни химикали. Това ще доведе до обезцветяване и деформация. Почиствайте основното тяло само с мека кърпа, леко навлажнена в чешмяна или сапунена чешмяна вода. • Не позволявайте лосион за трайно къдрене, спрей за коса или препарат за възстановяване да влизат в контакт с основното тяло или ножчетата. Те причиняват корозия, обезцветяване и повреда.       A Основно тяло 1 Ключ за захранване ( ) 2 Индикатор за зареждане ( ) 3 Куплунг B 4 Монтажна кука 5 Лостче за почистване 6 Подвижно ножче 7 Неподвижно ножче C Стойка за зареждане (RC9‑88) 8 9 Куплунг    D AC адаптер (RE9-‑85) : Адаптер ; Щепсел < Кабел = Жак на кабела Принадлежности E F Масло (смазка) 9 ER-RZ10_EU. indb 9 2016/12/27  Български 20:48:06 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Описание на съставните части Зареждане на тримера • Уверете се, че тримерът е изключен. 1 Свържете жака на кабела 2 Поставете тримера в контакта. към куплунга на стойката. стойката за зареждане. 3 2 1 3 Включете адаптера в • Препоръчителната околна температура при зареждане е 0 °C – 35 °C. Извън този температурен диапазон характеристиките на батерията може да се влошат. • Пълното зареждане осигурява енергия, достатъчна за около 50 минути работа. (При използване веднъж седмично за 20 минути върху суха коса при температура 20 °C до 30 °C . ) • Можете да зареждате батерията и когато не е изтощена. Въпреки това, препоръчваме ви да зареждате батерията, след като тя се е изтощила напълно. Експлоатационният й срок силно зависи от начина на употреба и съхранение. ER-RZ10_EU. indb Български 4 Изключете адаптера от контакта, когато индикаторът за зареждане изгасне. (от съображения за безопасност и икономия на енергия) <За да проверите дали зареждането е приключило> Ако по време на зареждане изключите жака на кабела и го свържете отново, индикаторът за зареждане ще светне и след около 5 секунди ще изгасне. •• Уверете се, че индикаторът за зареждане ( ) свети. •• Зареждането приключва след около 1 час.   Зареждане без стойката за зареждане 1. Натиснете ключа за захранването, за да изключите тримера, и свържете жака на кабела към куплунга на тримера. Включете адаптера в контакта. Работа с променливотоково захранване Ако свържете AC адаптера към тримера по същия начин, както при зареждане, и включите тримера, можете да го използвате. • Ако батерията е силно изтощена, ножчетата могат да се движат бавно или да спрат. В такъв случай, заредете батерията около 1 минута или повече. • При работа с променливотоково захранване батерията също се изтощава. Забележки • Ако от радиоапарати и други устройства се чува бръмчене или пращене, включете адаптера в друг контакт. • се изтощи и от нея може да изтече електролит. Зареждайте напълно батерията веднъж на всеки 6 месеца.    • Когато зареждате уреда за първи път или ако той не е бил използван повече от 6 месеца, индикаторът за зареждане може да не светне няколко минути или времето на работа може да е много малко. В такъв случай, заредете уреда в продължение на повече от 8 часа. 10 10 2016/12/27 20:48:06 • Преди употреба се уверете, че ножчетата не са повредени или деформирани. • Уредът може да не работи, ако околната температура е по-ниска от приблизително 0 °C.   • Почиствайте тримера и ножчето след всяка употреба. (Ако не ги почиствате редовно, движението на ножчето ще бъде затруднено и то ще се износи. ) • Свалете ножчето. [. . . ] (Автоматично преобразуване на напрежението) 1. 2 V Напрежение на електромотора Време за зареждане Приблизително 1 час         Опазване на околната среда и рециклиране В този тример има никел-метал хидридна батерия. Моля изхвърлете батерията на специално предназначено за тази цел място, ако има такова, касаещо батериите.   Изхвърляне на старото оборудване и батерии Само за Европейски съюз и страните със системи за рециклиране Тези символи върху продукта, опаковката му и/или съпътстващите го документи, означават, че използваните електрически и електронни уреди, и батериите не трябва да се смесват с общите битови отпадъци. За правилната обработка и рециклиране на старите уреди и използваните батерии, моля отнесете ги на предназначените за тази цел места за събиране, в съответствие с местното законодателство. Правилното изхвърляне и грижа за уредите и батериите ще спомогне за спестяване на ценни ресурси и предотвратяване на потенциални негативни ефекти върху човешкото здраве и околната среда. [. . . ]

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВРНОСТ ПРИ ТЕГЛЕНЕ НА УПЪТВАНИЯ ЗА УПОТРЕБА PANASONIC ER-RZ10

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация....
Lastmanuals не може да бъде държан отговорен, в случай, че не намирате търсен от вас документ, той е непълен, на различен език е от вашия, или ако модела и езика не отговарят на описанието. Lastmanuals не предлага преводачески услуги.

Натиснете " Изтегли ръководство за употреба" ,в края на този договор, само ако приемаш неговите условия. Свалянето на ръководството ще започне веднага след това.

Търсете ръководство за употреба

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Всички права запазени.
Всички търговски марки са собственост на техните законни притежатели.

flag