ръководство на потребителя PANASONIC EW1611

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация.... НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ : ВИНАГИ ПРОЧИТАЙТЕ УКАЗАНИЯТА ЗА УПОТРЕБА ПРЕДИ ДА КУПИТЕ !!!

В случай че, този документ отговаря на упътването за употреба, ръковдството с инструкции или ръководството за употреба, характеристиките, схемите, които Ви интересуват, го изтеглете. Lastmanuals ви осигурява бърз и лесен достъп до ръководство за употреба PANASONIC EW1611. Надяваме се, че указанието за употреба PANASONIC EW1611 ще ви е от полза.

Lastmanuals ще ви помогне да изтеглите указание за употреба PANASONIC EW1611.


PANASONIC EW1611 : Изтеглете цялото ръководство (1642 Ko)

Може да изтеглите следните ръководства, които имат връзка към този продукт:

   PANASONIC EW1611 (11803 ko)

Извадка от инструкцията за употреба Упътване за употреба PANASONIC EW1611

Подробни инструкции за употреба може да намерите в упътването за употреба.

[. . . ] • Зъбният душ може да се използва от деца на възраст 8 години или повече, и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или липса на опит и познания, които са под наблюдение. 6 PB014248 - EW1611W503 _(01EN)_12-16-16. indd 6 2016/12/16 15:51:54 • Зъбните душове трябва да се използват само със студена или топла вода, или с определени разтвори, съгласно указанията на производителя. • Децата не трябва да си играят с уреда. 7 PB014248 - EW1611W503 _(01EN)_12-16-16. indd 7 2016/12/16 15:51:54 BG Указания за безопасност За да намалите риска от нараняване, смърт, токов удар, повреда на уреда или материални щети, моля спазвайте следните указания за безопасност.   Предотвратяване на инциденти ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Описание на символите Неправилната употреба на уреда и неспазването на указанията може да причини вреди, сериозността на които е класифицирана със следните символи:       от вероятна смърт ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ностсериозно нараняване. или Предупреждава за опас- Не оставяйте уреда близо до деца или пеленачета. - Поглъщането на части или принадлежности може да доведе до сериозен инцидент или нараняване. [. . . ] Не пълнете резервоара с вода, по-топла от 40 °C. - Неспазването на това може да доведе до изгаряне. Не споделяйте струйника с вашето семейство или други хора. - Това може да доведе до инфекция или възпаление. Хващайте щепсела, а не кабела, когато го изключвате от контакта. - Неспазването на това може да причини токов удар или пожар, поради късо съединение. Винаги почиствайте уреда след употреба. (Вижте страница 13. ) - Неспазването на това може да доведе до увреждане на здравето ви, ако уредът се използва без да е почистен, поради разпространението на зарази и бактерии. Обърнете внимание на следните предпазни мерки Не позволявайте метални предмети, стружки и други подобни да полепват по щепсела. - Това може да причини късо съединение, токов удар и пожар. Правилна употреба Важни забележки • Не поставяйте сол, вода за уста или други химикали във водния резервоар. • Не сушете уреда със сешоар или вентилаторна печка. Това може да доведе до повреда или деформиране. • Не почиствайте уреда със спирт, разредител, бензин и други подобни химикали. Това може да причини обезцветяване, деформация и повреда. • След употреба, съхранявайте уреда на място с ниска влажност. Ако оставите уреда в банята, той може да се повреди. Не увивайте кабела около уреда, когато го съхранявате. • Ако водата ви се струва студена, използвайте хладка вода, не по-топла от 40 °C. • Не превишавайте максималното ниво. 2. Поставете резервоара в основния уред и затворете капака на резервоара. 3. Вкарайте струйника в дръжката. Уверете се, че е закрепен добре. 11 PB014248 - EW1611W503 _(01EN)_12-16-16. indd 11 2016/12/16 15:51:55 BG 4. Изберете нивото на водното налягане. 1 Натиснете ключа за захранването. (LED индикаторът за водното налягане ще светне. ) • Уредът ще спре работа автоматично след около 10 минути. 2 Насочете струйника към мивката и превключете ключа стоп/струя на “ ” (режим струя), за да започне да пръска вода. 3 Натискайте “+” или “-” на ключа за регулиране на водното налягане, за да изберете силата на водната струя. • Ако задържите натиснато “+” или “-”, нивото на водното налягане ще се сменя последователно. 4 За да спрете временно водната струя, превключете ключа стоп/ струя на “ ” (режим стоп). [. . . ] Активирала се е защитата на уреда, например при гръмотевична буря. LED индикаторът за водното налягане мига след изключване на уреда. Това не е повреда. Индикаторът ще изгасне след около 1 минута. Ако проблемите не могат да бъдат решени, се обърнете към търговския център, от който сте закупили уреда, или към оторизиран сервизен център на Panasonic. 14 PB014248 - EW1611W503 _(01EN)_12-16-16. indd 14 2016/12/16 15:51:58 Спецификации Електрическо захранване Консумация на енергия Обем на резервоара Вижте информационната табела на уреда (Автоматично преобразуване на напрежение) 18 W Приблизително 600 mL (при ниво на водното налягане “10”, 115 секунди) Основен уред: 280 (В) × 125 (Ш) × 140 (Д) mm (със струйника) 195 (В) × 125 (Ш) × 140 (Д) mm (без струйника) Приблизително 110 cm Основен уред: Прибл. струйника) Смяна на струйника (продава се отделно) • Ако краят на струйника се деформира, сменете го с нов струйник. Той трябва да се сменя с нов веднъж на всеки 6 месеца от хигиенни съображения, дори да не е деформиран. Размери Нов струйник Кат. [. . . ]

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВРНОСТ ПРИ ТЕГЛЕНЕ НА УПЪТВАНИЯ ЗА УПОТРЕБА PANASONIC EW1611

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация....
Lastmanuals не може да бъде държан отговорен, в случай, че не намирате търсен от вас документ, той е непълен, на различен език е от вашия, или ако модела и езика не отговарят на описанието. Lastmanuals не предлага преводачески услуги.

Натиснете " Изтегли ръководство за употреба" ,в края на този договор, само ако приемаш неговите условия. Свалянето на ръководството ще започне веднага след това.

Търсете ръководство за употреба

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Всички права запазени.
Всички търговски марки са собственост на техните законни притежатели.

flag