ръководство на потребителя PANASONIC HC-X1E

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация.... НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ : ВИНАГИ ПРОЧИТАЙТЕ УКАЗАНИЯТА ЗА УПОТРЕБА ПРЕДИ ДА КУПИТЕ !!!

В случай че, този документ отговаря на упътването за употреба, ръковдството с инструкции или ръководството за употреба, характеристиките, схемите, които Ви интересуват, го изтеглете. Lastmanuals ви осигурява бърз и лесен достъп до ръководство за употреба PANASONIC HC-X1E. Надяваме се, че указанието за употреба PANASONIC HC-X1E ще ви е от полза.

Lastmanuals ще ви помогне да изтеглите указание за употреба PANASONIC HC-X1E.


PANASONIC HC-X1E : Изтеглете цялото ръководство (9057 Ko)

Може да изтеглите следните ръководства, които имат връзка към този продукт:

   PANASONIC HC-X1E (9940 ko)

Извадка от инструкцията за употреба Упътване за употреба PANASONIC HC-X1E

Подробни инструкции за употреба може да намерите в упътването за употреба.

[. . . ] HC-X1_EGC_Simple. book 1 ページ 2016年11月1日 火曜日 午前10時21分 Базова инструкция за употреба 4K видеокамера Модел: HC-X1 По-подробна информация ще намерите в “Инструкция за употреба (PDF формат)”. Изтеглете я от следния уеб сайт, за да я прочетете: https://eww. pavc. panasonic. co. jp/hdw/oi/HC-X1/ ≥ Кликнете върху желания език. * За да разгледате или принтирате “Инструкцията за употреба (PDF формат)”, ви е необходим Adobe Reader. Можете да изтеглите и инсталирате версията на Adobe Reader, която е подходяща за вашата операционна система, от следния уеб сайт (към ноември 2016 г. ): http://www. adobe. com/products/acrobat/readstep2. html Преди употреба, моля прочетете внимателно тази инструкция и я запазете за бъдещи справки. DVQX1102ZA E GC F1116YF0 until 2016/11/21 HC-X1_EGC_Simple. book 2 ページ 2016年11月1日 火曜日 午前10時21分 Информация за вашата безопасност ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от пожар, токов удар или повреда на уреда: ≥ Не излагайте този уред на дъжд, влага, капки или пръски вода, или друга течност. [. . . ] ≥ Препоръчваме ви да зареждате батерията при температура между 10 oC и 30 oC (температурата на батерията трябва да бъде същата). ∫ За зарядното устройство Този уред може да зарежда две батерии едновременно и поддържа бързо зареждане.  Индикатори CHARGE [CHARGE 1/CHARGE 2] Индикират зареждането по следния начин. Индикатор Свети зелено Свети оранжево Мига оранжево Зареждане Извършва се бързо зареждане. (Време за зареждане: l 21) Извършва се нормално зареждане. Зареждането е прекратено поради проблем. (l 6) Зареждането е приключило или не е поставена батерия.  A B Конектор DC IN 12 V Индикатори CHARGE [CHARGE 1/CHARGE 2] Не свети Конектор DC IN 12 V [ ] Свържете към DC изхода на AC адаптера. DVQX1102 19 HC-X1_EGC_Simple. book 20 ページ 2016年11月1日 火曜日 午前10時21分 ∫ Зареждане на батерията 1 2 3 Свържете постояннотоковия (DC) изход на AC адаптера към конектора DC IN 12 V на зарядното устройство. Свържете захранващия кабел към AC адаптера.     ≥ Най-напред изпълнете стъпка 2, след това стъпка 3. Вкарайте куплунга и щепсела на кабела, докъдето влизат.  ≥ Плъзнете батерията в зарядното устройство в посоката, означена с “ ”. ≥ Съответният индикатор CHARGE светва и зареждането започва. ≥ Когато зареждането приключи, индикаторът CHARGE изгасва. Плъзнете батерията, за да я извадите. Поставете батерията в зарядното устройство  ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ Препоръчваме ви да използвате батерии Panasonic (l 10, 19, 21). Ако използвате други батерии, не е гарантирана качествената работа на камерата. Не загрявайте батерията, не я изгаряйте, не я хвърляйте в огън. Не оставяйте батерията(ите) дълго време в затворен автомобил, изложен на пряка слънчева светлина. След поставянето на батерията, може да е нужно известно време, докато тя бъде разпозната и индикаторът CHARGE светне. Ако индикаторът CHARGE не светне след 10 секунди, поставете батерията отново. Ако са поставени две батерии, поддържащи бързо зареждане, приоритет се дава на батерията в слота CHARGE 1, а батерията в слота CHARGE 2 ще бъде зареждана в режим на нормално зареждане. Когато зареждането на батерията в слота CHARGE 1 достигне до определен етап, режимът на зареждане на батерията в слота CHARGE 2 ще се превключи автоматично на бързо зареждане. Също така, индикаторът за зареждане (LED лампички) на батерията в слота CHARGE 2 може да изгасне, в зависимост от състоянието на батерията. Зарядното устройство най-напред определя състоянието на батерията, за да избере оптималния режим на зареждане. В резултат на това, зареждането ще започне около 20 секунди след като индикаторът CHARGE на зарядното устройство светне. Когато зареждането започне, индикаторът за зареждане (LED лампички) на батерията, която поддържа бързо зареждане, ще мига. Ако по време на зареждане извадите и поставите отново батерията, или размените батериите в двата слота CHARGE 1 и CHARGE 2, зареждането на двете батерии ще спре временно, и зарядното устройство ще определи отново състоянието на батериите, преди да продължи зареждането. [. . . ] Не се предоставя и не се подразбира предоставяне на лиценз или разрешение за каквито и да е други цели. Повече информация може да получите от MPEG LA, L. L. C. Вижте http://www. mpegla. com Този продукт съдържа следния софтуер: (1) софтуер, разработен независимо от или за Panasonic Corporation, (2) софтуер, притежаван от трета страна и лицензиран за Panasonic Corporation, (3) софтуер, лицензиран под GNU General Public License, Version 2. 0 (GPL V2. 0), (4) софтуер, лицензиран под GNU LESSER General Public License, Version 2. 1 (LGPL V2. 1), и/или (5) софтуер с отворен код, различен от лицензирания под GPL V2. 0 и/или LGPL V2. 1. Софтуерът, категоризиран като (3) - (5), се разпространява с намерението да бъде полезен, но БЕЗ НИКАКВИ ПРАВА, включително косвени, ЗА ПРОДАЖБИ и БЕЗ КАКВИТО И ДА Е ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ЦЕЛИ. [. . . ]

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВРНОСТ ПРИ ТЕГЛЕНЕ НА УПЪТВАНИЯ ЗА УПОТРЕБА PANASONIC HC-X1E

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация....
Lastmanuals не може да бъде държан отговорен, в случай, че не намирате търсен от вас документ, той е непълен, на различен език е от вашия, или ако модела и езика не отговарят на описанието. Lastmanuals не предлага преводачески услуги.

Натиснете " Изтегли ръководство за употреба" ,в края на този договор, само ако приемаш неговите условия. Свалянето на ръководството ще започне веднага след това.

Търсете ръководство за употреба

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Всички права запазени.
Всички търговски марки са собственост на техните законни притежатели.

flag