ръководство на потребителя PANASONIC KX-PRW110FXW

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация.... НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ : ВИНАГИ ПРОЧИТАЙТЕ УКАЗАНИЯТА ЗА УПОТРЕБА ПРЕДИ ДА КУПИТЕ !!!

В случай че, този документ отговаря на упътването за употреба, ръковдството с инструкции или ръководството за употреба, характеристиките, схемите, които Ви интересуват, го изтеглете. Lastmanuals ви осигурява бърз и лесен достъп до ръководство за употреба PANASONIC KX-PRW110FXW. Надяваме се, че указанието за употреба PANASONIC KX-PRW110FXW ще ви е от полза.

Lastmanuals ще ви помогне да изтеглите указание за употреба PANASONIC KX-PRW110FXW.


PANASONIC KX-PRW110FXW : Изтеглете цялото ръководство (1027 Ko)

Извадка от инструкцията за употреба Упътване за употреба PANASONIC KX-PRW110FXW

Подробни инструкции за употреба може да намерите в упътването за употреба.

[. . . ] . ) (-)  () ( ) 5(&2 R: Recall/Flash ECO: -  (/) () , . ) , . ,   .  # # +: . + +ROG * 2. + , . - . , PIN , : ! [. . . ]    'LVSOD\ &RORXU 'LVSOD\ 0RGH . H\ %DFNOLJKW /&' LQ FKDUJLQJ ( LCD) &RQWUDVW ( ) $XWR , QWHUFRP . H\WRQHV &DOO 5HVWULFW $XWR 7DON        - 1 /LQH 6HWXS - 2 'LDO 0RGH  3XOVH 7RQH!   5HFDOO)ODVK   PVHF  PVHF  PVHF! PVHF  PVHF  PVHF  PVHF  PVHF  PVHF  PVHF  PVHF  PVHF 3ULYDF\ 0RGH  0HPRU\ 0DQDJHU 3KRQH 1XPEHU 6HWXS  , QWHUQDWLRQDO &RGH &RXQWU\ &RGH 1DWLRQDO $FFHVV &RGH 1HWZRUN 6HWXS &XUUHQW 6WDWXV :L)L 6HWXS 2Q 2II! &RQQHFW 6HDUFK IRU 1HWZRUNV :36 (DV\ 6HWXS 6LJQDO 6WUHQJWK :L)L 5HSHDWHU 2Q 2II!, 3 6HWXS 5HVHW 1HWZRUN %DVH 8QLW 3, 1 '(&7 5HSHDWHU 5HJLVWHU 5HJLVWHU +VHW &DQFHO 5HJLVWHU ! $XWR '+&3 0DQXDO 6WDWLF              - 1 &RXQWU\ - 2 2WKHU!  6HOHFW %DVH &DQFHO %DVH /DQJXDJH : - 1 2Q2II 6HQVLWLYLW\ /HYHO 'LVSOD\ %DE\ 0RQLWRU    - 2 2Q 2II!*1 *2 *3 . H\ )LQGHU - 2 &DOOHU %DUUHG   *4 *5 *6 (5LQJWRQH  5LQJWRQH ) 2012 Copyrights Vision Inc. , Key finder. *7 *8 *9 *10 *11 *12 *13 *14 *15 *16 *17 *18 *19 *20 *21 1 , 5 5 [ (snooze)]. 13).  0HQX ( ) * 2.  +: . +: + (snooze) * 2. 2. *  /   0HQX ( ) +: . * 2. + *  ,  0HQX ( ) , !* 2. *  : + (UDVH * + <HV * 2. *  , . * + 'HWDLO * 0HQX + 6DYH &, ' * 2. + + &DOOHU %DUUHG * 2. + + <HV * 2. * + : 0HQX ( ) * $GG (, , ).   + 2Q * 2. + +: ([WHUQDO + . , .  0HQX ( ) + 2Q * 2. + : !* 2. 2 : 0HQX ( )  + 2Q * 2. + +: ([WHUQDO + . * (GLW + 0HQX * + (UDVH * 2. + + <HV * 2. * +  . * 2. + <HV * 2. * +  /  0HQX ( ) +: . [. . . ] Wi-Fi , Wi-Fi , , .  0HQX ( ) + : + . 5 , . : (ABC), (0-9), ( ), 1 ( ), 2 ( ) ( ). *1, *2, *3. (ABC) z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y (0-9) z 1 2 ) 3 4 5 6 7 8 9 y ( z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 1 ( ) z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y ! [. . . ]

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВРНОСТ ПРИ ТЕГЛЕНЕ НА УПЪТВАНИЯ ЗА УПОТРЕБА PANASONIC KX-PRW110FXW

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация....
Lastmanuals не може да бъде държан отговорен, в случай, че не намирате търсен от вас документ, той е непълен, на различен език е от вашия, или ако модела и езика не отговарят на описанието. Lastmanuals не предлага преводачески услуги.

Натиснете " Изтегли ръководство за употреба" ,в края на този договор, само ако приемаш неговите условия. Свалянето на ръководството ще започне веднага след това.

Търсете ръководство за употреба

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Всички права запазени.
Всички търговски марки са собственост на техните законни притежатели.

flag