ръководство на потребителя PANASONIC KX-TU329FX

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация.... НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ : ВИНАГИ ПРОЧИТАЙТЕ УКАЗАНИЯТА ЗА УПОТРЕБА ПРЕДИ ДА КУПИТЕ !!!

В случай че, този документ отговаря на упътването за употреба, ръковдството с инструкции или ръководството за употреба, характеристиките, схемите, които Ви интересуват, го изтеглете. Lastmanuals ви осигурява бърз и лесен достъп до ръководство за употреба PANASONIC KX-TU329FX. Надяваме се, че указанието за употреба PANASONIC KX-TU329FX ще ви е от полза.

Lastmanuals ще ви помогне да изтеглите указание за употреба PANASONIC KX-TU329FX.


PANASONIC KX-TU329FX : Изтеглете цялото ръководство (2463 Ko)

Може да изтеглите следните ръководства, които имат връзка към този продукт:

   PANASONIC KX-TU329FX (8380 ko)

Извадка от инструкцията за употреба Упътване за употреба PANASONIC KX-TU329FX

Подробни инструкции за употреба може да намерите в упътването за употреба.

[. . . ] Инструкция за употреба Лесен за употреба мобилен телефон Модел: KX-TU329 FX Благодарим ви, че избрахте този продукт на Panasonic. Преди да използвате този продукт, моля прочетете внимателно инструкцията за употреба и я запазете да бъдещи справки. Преди употреба, моля прочетете “Важна информация” на страница 12. Предоставени принадлежности – Променливотоков адаптер (Модел: PNLV230CE): 1 брой – Акумулаторна батерия (Модел: BJ-LT100010): 1 брой – Зарядно устройство: 1 брой TU329FX(en)_0831_ver021. pdf 1 2016/08/31 14:45:24 Съдържание Въведение Инсталиране . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Натиснете и Избран файл се изобразяват в списъка. , за да потвърдите настройката Запаметяване Регистриране на контакт за набиране с едно докосване Натиснете Наб. Изберете Изберете желания бутон за набиране с едно докосване. Изберете желания контакт Добави от списък Регистриране на контакт за бързо набиране Натиснете Бързо набир. Изберете Изберете желания бутон за набиране. Изберете желания контакт Добави от списък TU329FX(en)_0831_ver021. pdf 26 2016/08/31 14:45:25 Основни операции Функции за списъка на контактите Натиснете Изберете Изберете контакт Контакти Повикване Детайли Редактиране Създав. нов контакт Изпращане vCard Копиране Изтриване Търсене буква Аларма Алармата звучи 30 секунди в зададения час. Можете да изберете звука, който ще се използва като тон на алармата. Предвидена е функция за дрямка, която повтаря алармата 3 пъти през 5 минути. Докато звучи алармата, се изобразява текстова бележка. Можете да програмирате общо 5 различни аларми. Ако е активиран тих режим, телефонът вибрира. Натиснете Изберете Изберете аларма Задайте желания час Изберете желаната настройка за алармата Веднъж Алармата звучи веднъж в зададения час Преминете към стъпка Настройки Аларма TU329FX(en)_0831_ver021. pdf 27 2016/08/31 14:45:25 Основни операции Седмична Алармата звучи ежеседмично в зададения час (часове) Изберете желания ден от седмицата и натиснете Ако е необходимо, въведете/редактирайте текстова бележка (страница 21) Изберете желания тон на алармата Запаметяване Запаметяване Ако желаете да използвате един от вашите звукови файлове като тон на алармата, продължете от стъпка 5 от “Използване на ваш звуков файл”, страница 11. Забележки: За да спрете алармата напълно, натиснете За да спрете звука на алармата, но да оставите функцията за дрямка, натиснете Ако телефонът е изключен, той ще се включи автоматично и ще прозвучи алармата. Нощен режим Тази функция изключва звъненето на телефона, когато не желаете да ви безпокоят. Ако зададете закъснение на звъненето, телефонът ще започне да звъни, след като измине зададеното време. телефон Наст. часовник Нощен режим Вкл. Изберете желания начален час Изберете желания краен час Забележка: Ако сте настроили аларма, алармата ще звучи, дори нощният режим да е активиран. Ако изберете Без звънене Изберете желаното закъснение на звъненето телефонът няма да звъни в нощен режим TU329FX(en)_0831_ver021. pdf 28 2016/08/31 14:45:25 Основни операции Календар/График Тази функция ви позволява да видите календара и да запаметите точки от графика за определени дати. Можете да запаметите до 100 точки от графика (максимум 10 на ден). Ако зададете аларма за графика, алармата ще звучи 30 секунди и ще се изобрази текстова бележка в зададеното време. Създаване на нова точка от графика Натиснете Изберете Календар Изберете желаната дата. График Създаване Ако е необходимо, редактирайте датата Задайте желаното време (час) Въведете текстова бележка (страница 21). Изберете желания тон на алармата За да отидете до определена дата: Отиди на дата Въведете желания ден, месец, година Номерът на избраната седмица се изобразява долу вдясно на календара Ако предпочитате да няма аларма, изберете Изкл. и преминете към стъпка 12. Фоновият цвят на датата, в която са зададени точки от графика, се променя. Забележки: За да спрете алармата напълно, натиснете За да спрете звука на алармата, но да оставите функцията за дрямка, натиснете Ако телефонът е изключен, той ще се включи автоматично и ще прозвучи алармата. Разглеждане/редактиране/изтриване на графика Натиснете Изберете TU329FX(en)_0831_ver021. pdf 29 2016/08/31 14:45:25 Основни операции Изберете желаната дата. Точките в графика се изобразяват като списък. Календар График Изберете желаната точка от графика За да видите подробности за всяка точка от графика: Детайли За да редактирате точка от графика: Редактиране Продължете от стъпка 6 от “Създаване на нова точка от графика”, страница 29. За да изтриете точка от графика: Изтриване Да Забележка: Точките от графика не се изтриват автоматично, дори след като измине зададеното време. Изтриване на всички точки от графика Натиснете Календар Изберете Изберете Всички до днес или Всички позиции Да Изтриване всички Гласов запис Можете да записвате звук, който да се използва като гласови бележки или тонове на звънене. [. . . ] R Това оборудване е конструирано за използване в Полша, Унгария, Чехия, Словакия, България, Хърватия, Румъния и Сърбия. R В случай на проблем, на първа инстанция се обърнете към доставчика на оборудването. R За използване в други държави, моля обърнете се към доставчика на оборудването. Декларация за съответствие: R Panasonic System Networks Co. , Ltd. декларира, че това радио оборудване (KX-TU329) е в съответствие с Директива 2014/53/EU. [. . . ]

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВРНОСТ ПРИ ТЕГЛЕНЕ НА УПЪТВАНИЯ ЗА УПОТРЕБА PANASONIC KX-TU329FX

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация....
Lastmanuals не може да бъде държан отговорен, в случай, че не намирате търсен от вас документ, той е непълен, на различен език е от вашия, или ако модела и езика не отговарят на описанието. Lastmanuals не предлага преводачески услуги.

Натиснете " Изтегли ръководство за употреба" ,в края на този договор, само ако приемаш неговите условия. Свалянето на ръководството ще започне веднага след това.

Търсете ръководство за употреба

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Всички права запазени.
Всички търговски марки са собственост на техните законни притежатели.

flag