ръководство на потребителя PANASONIC MXZX1800

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация.... НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ : ВИНАГИ ПРОЧИТАЙТЕ УКАЗАНИЯТА ЗА УПОТРЕБА ПРЕДИ ДА КУПИТЕ !!!

В случай че, този документ отговаря на упътването за употреба, ръковдството с инструкции или ръководството за употреба, характеристиките, схемите, които Ви интересуват, го изтеглете. Lastmanuals ви осигурява бърз и лесен достъп до ръководство за употреба PANASONIC MXZX1800. Надяваме се, че указанието за употреба PANASONIC MXZX1800 ще ви е от полза.

Lastmanuals ще ви помогне да изтеглите указание за употреба PANASONIC MXZX1800.


PANASONIC MXZX1800 : Изтеглете цялото ръководство (732 Ko)

Извадка от инструкцията за употреба Упътване за употреба PANASONIC MXZX1800

Подробни инструкции за употреба може да намерите в упътването за употреба.

[. . . ] Ръководство за експлоатация Блендер (За домакински цели) Модел: MX-ZX1800 Представител за Европейски съюз: Panasonic Marketing Europe GmbH Panasonic Testing Center Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Германия Panasonic Taiwan Co. , Ltd. http://www. panasonic. com © Panasonic Taiwan Co. , Ltd. 2016 Напечатано в Китай VE50G246 MX0716E0 XE Български Съдържание Мерки за безопасност . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BG3 Важна информация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BG11 Наименования на частите и указания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 3-4степен ・При замразяване на продукти, ги разпределете равномерно, така че да не се докосват един с друг. ・Размразете замразените продукти при стайна температура, така че да може да се вкара вилица. ・Размесвайте съставките с бъркалката по време на обработка в блендера. Дръжте капака, за да избегнете преместване или накланяне. Размесване на частично разтопени плодове е лесно. BG16 BG17 Български Как се използват менютата за автоматичен режим Подготовка ① Поставете каната на блендера и основата на каната (стр. ② Подгответе продуктите и ги поставете в каната (стр. BG17) (първо налейте течността). 3 След като чуете звуков сигнал за край изчакайте до пълното спиране на ножа и свалете каната на блендера. Проверете текстурата и консистенцията на сместа. Когато е необходима допълнителна обработка, поставете отново каната и използвайте ръчен режим на стр. BG21 за допълнително размесване. 1 Поставете каната на блендера върху корпуса на двигателя. След това включете щепсела в контакта и включете с ключа. ● Уверете ● Внимавайте ● за разпръскване на течност, когато отваряте капака. се, че основата на каната на блендера и Излейте сместа от каната или я изкарайте от нея чрез използване на гумен скрепер или шпатула. използване изключете с ключа на гърба на уреда и извадете капакът са поставени стабилно (стр. Когато използвате меню „Замразени“, вкарайте бъркалката от отвора на капака, вместо да поставяте капачката. ● Уверете ● След щепсела от контакта. * Ако блендерът спре в междинно положение по време на работа, това означава, че се е активирала защитната блокировка. За изключването й следвайте стъпките на стр. BG23 и BG24. се, че каната на блендера е поставена върху корпуса на двигателя правилно. В противен случай Ключът за ● Когато искате да използвате пакета за лед, пускане на потърсете информация за монтаж на стр. захранването е разположен на гърба на уреда. ключовете няма да могат да се активират. <Използване на бъркалката по време на работа на блендера> ■ Използвайте бъркалката, когато материалите не циркулират или ако имате нужда от размесване на продуктите по време на работа (напр. при работа с голямо количество листни зеленчуци, с ниско водно съдържание или използване на меню „Замразени“). (например при използване на меню „Замразени“). Мигане Мигане 2 Изберете менюто и натиснете “ (Фигура 1: Пулт за управление при избор на елемент от менюто) ● Когато ” за начало. ・Натиснете върху картинката, за да изберете елемент от менюто. в продължение на 10 секунди след избиране ② Отворете капачката с въртене обратно на часовника след пълното спиране на въртенето на ножа. ・Уверете се, че капакът е натиснат докрай. [. . . ] Поставете отново каната на блендера и след избиране на автоматичен или ръчен режим, натиснете “ ”, за да можете да работите отново. Сместа в каната на блендера тече. ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ Прекъсвач (на дъното) Необичаен шум или вибрации. ● Прекалено голямо количество продукти в каната на блендера. → Спрете уреда и намалете количеството на материала. ● Основата на каната на блендера е поставена хлабаво. → Затегнете основата на каната здраво върху каната на блендера (стр. [. . . ]

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВРНОСТ ПРИ ТЕГЛЕНЕ НА УПЪТВАНИЯ ЗА УПОТРЕБА PANASONIC MXZX1800

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация....
Lastmanuals не може да бъде държан отговорен, в случай, че не намирате търсен от вас документ, той е непълен, на различен език е от вашия, или ако модела и езика не отговарят на описанието. Lastmanuals не предлага преводачески услуги.

Натиснете " Изтегли ръководство за употреба" ,в края на този договор, само ако приемаш неговите условия. Свалянето на ръководството ще започне веднага след това.

Търсете ръководство за употреба

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Всички права запазени.
Всички търговски марки са собственост на техните законни притежатели.

flag