ръководство на потребителя PANASONIC SCHTB685

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация.... НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ : ВИНАГИ ПРОЧИТАЙТЕ УКАЗАНИЯТА ЗА УПОТРЕБА ПРЕДИ ДА КУПИТЕ !!!

В случай че, този документ отговаря на упътването за употреба, ръковдството с инструкции или ръководството за употреба, характеристиките, схемите, които Ви интересуват, го изтеглете. Lastmanuals ви осигурява бърз и лесен достъп до ръководство за употреба PANASONIC SCHTB685. Надяваме се, че указанието за употреба PANASONIC SCHTB685 ще ви е от полза.

Lastmanuals ще ви помогне да изтеглите указание за употреба PANASONIC SCHTB685.


PANASONIC SCHTB685 : Изтеглете цялото ръководство (2321 Ko)

Извадка от инструкцията за употреба Упътване за употреба PANASONIC SCHTB685

Подробни инструкции за употреба може да намерите в упътването за употреба.

[. . . ] SC-HTB685_EGEB_RQT0A97-B. book 1 ページ 2015年12月1日 火曜日 午後2時54分 Инструкция за употреба Аудио система за домашно кино Модел: SC-HTB685 Благодарим ви, че избрахте този продукт. Преди да използвате този продукт, моля прочетете внимателно инструкцията за употреба и я запазете за бъдещи справки. Включена Инструкция за инсталиране Инсталирането трябва да се извърши от квалифициран специалист. ( 13 до 18) Преди да започнете инсталирането, прочетете внимателно Инструкцията за употреба и Инструкцията за инсталиране, за да извършите правилно инсталирането. Може да ви потрябват при бъдещо преместване или обслужване на уреда. ) EG GN RQT0A97-B 2016/01/13 SC-HTB685_EGEB_RQT0A97-B. book 2 ページ 2015年12月1日 火曜日 午後2時54分 Указания за безопасност ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Система за домашно кино ≥ За да намалите риска от пожар, токов удар или повреда: jНе излагайте този уред на дъжд, влага, капки или пръски вода. [. . . ] dialog Също така, диалозите са поотчетливи от околния шум и по-разбираеми, както при нормални, така и при ниски звукови нива късно вечер. ® SUBWOOFER (Суббас) DIALOG ≥ Ефектът Dolby Virtual Speaker е активен, освен в “STEREO” режим. ≥ За да изключите Dolby Virtual Speaker и 3D surround effect, изберете звуков режим “STEREO”. ( отдясно) ≥ За да изключите 3D surround effect и Clear-mode dialog, вижте “3D CLR DIALOG”. ( 23) 22 RQT0A97 SC-HTB685_EGEB_RQT0A97-B. book 23 ページ 2015年12月1日 火曜日 午後2時54分 H. BASS Увеличаване на ефекта от хармоничните баси. ON OFF Функцията 3D Clear Mode Dialog създава звуково поле, все едно че звукът идва от телевизионния екран, и прави диалозите по-чисти. ON: 3D Surround, Clear Mode Dialog и Dolby Virtual Speaker ефект OFF: Dolby Virtual Speaker ефект Настройката се връща на “ON” при всяко включване на основния блок. Избиране на предпочитания аудио канал при получаване на сигнал с два отделни звукови канала. M1: Основен M2: Допълнителен M1 + M2: Основен + Допълнителен Този ефект работи, само ако аудио изходът на телевизора или плейъра е настроен на “Bitstream”, и “Dolby Dual Mono” е налично в звуковия източник. Аудио формат Можете да видите текущия аудио формат. Натиснете и задръжте [SOUND] за повече от 4 секунди. DOLBY DIGITAL DTS PCM MULTI Аудио източникът е Dolby Digital. Аудио източникът е Linear PCM (импулснокодова модулация). Аудио източникът е 2канален PCM (импулснокодова модулация). 3D CLR DIALOG PCM DUAL AUDIO LOW VOL MODE Подобрява чуваемостта на диалозите при ниски нива. ON OFF Изберете “OFF”, за да изключите този ефект, ако диалозите са необичайни при ниски звукови нива. ≥ Фабричните настройки са подчертани. Промяната на настройките се запазва, докато те не бъдат променени отново, освен ако нещо друго не е указано. RQT0A97 23 Употреба AGC AGC (Auto gain control) предпазва от внезапни силни звуци, като автоматично намалява нивото при подаване на много силен сигнал. Подходящо за ТВ предавания с различни звукови нива. ON OFF Ако звукът стане необичаен, изберете “OFF”. SC-HTB685_EGEB_RQT0A97-B. book 24 ページ 2015年12月1日 火曜日 午後2時54分 Меню за настройки Натискайте [SETUP], за да изберете желания параметър. С натискане на [3, 4] изберете желаната настройка и след това натиснете [ОК]. Затъмняване на дисплея след 5 сек. ON OFF Основният блок се изключва автоматично, ако не му се подава аудио сигнал и не е използван около 20 минути. ON OFF Ограничаване на силата на звука до 50 при включване на основния блок, ако при изключването му силата е била над 50. ON OFF Тази функция позволява да свържете сдвоено Bluetooth® устройство, когато основният блок е в режим standby. ON OFF Основният блок ще се включи автоматично, когато свържете сдвоено Bluetooth® устройство. ≥ Когато функцията е настроена на “ON”, консумацията в режим standby нараства. [. . . ] и са използвани от Panasonic Corporation по лиценз. Всички други търговски марки и наименования принадлежат на съответните им собственици. ∫ Работен обхват Използвайте устройството максимум до 10 m разстояние. Работният обхват може да се намали при смущения, прегради, и др. ∫ Смущения от други устройства ∫ Употреба по предназначение ≥ Тази система е само за обща употреба. ≥ Не използвайте тази система близо до оборудване или в среда, чувствителна към радиочестотни смущения (например: летища, болници, лаборатории и др. ). RQT0A97 29 За справка ≥ Тази система може да не функционира нормално или може да се получи шум, прекъсване на звука и др. , при наличие на смущения от други устройства с Bluetooth®, работещи наблизо в 2. 4 GHz честотен обхват. [. . . ]

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВРНОСТ ПРИ ТЕГЛЕНЕ НА УПЪТВАНИЯ ЗА УПОТРЕБА PANASONIC SCHTB685

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация....
Lastmanuals не може да бъде държан отговорен, в случай, че не намирате търсен от вас документ, той е непълен, на различен език е от вашия, или ако модела и езика не отговарят на описанието. Lastmanuals не предлага преводачески услуги.

Натиснете " Изтегли ръководство за употреба" ,в края на този договор, само ако приемаш неговите условия. Свалянето на ръководството ще започне веднага след това.

Търсете ръководство за употреба

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Всички права запазени.
Всички търговски марки са собственост на техните законни притежатели.

flag