ръководство на потребителя PANASONIC SCPM600

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация.... НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ : ВИНАГИ ПРОЧИТАЙТЕ УКАЗАНИЯТА ЗА УПОТРЕБА ПРЕДИ ДА КУПИТЕ !!!

В случай че, този документ отговаря на упътването за употреба, ръковдството с инструкции или ръководството за употреба, характеристиките, схемите, които Ви интересуват, го изтеглете. Lastmanuals ви осигурява бърз и лесен достъп до ръководство за употреба PANASONIC SCPM600. Надяваме се, че указанието за употреба PANASONIC SCPM600 ще ви е от полза.

Lastmanuals ще ви помогне да изтеглите указание за употреба PANASONIC SCPM600.


PANASONIC SCPM600 : Изтеглете цялото ръководство (1690 Ko)

Извадка от инструкцията за употреба Упътване за употреба PANASONIC SCPM600

Подробни инструкции за употреба може да намерите в упътването за употреба.

[. . . ] RQT0B18-R. book Page 1 Friday, January 22, 2016 10:13 AM CD стерео система Модел: Инструкция за употреба SC-PM600 Благодарим ви, че избрахте този продукт. За оптимално качество и максимална безопасност, моля прочетете внимателно тази инструкция. Моля запазете тази инструкция за бъдещи справки. EG RQT0B18-R RQT0B18-R. book Page 2 Friday, January 22, 2016 10:13 AM Вашата система може да изглежда различно. Тази инструкция за употреба е предназначена за следната система: Система Основен блок Тонколони SC-PM600 SA-PM600 SB-PM500 Указания за безопасност ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Тази система • За да намалите риска от пожар, токов удар или повреда на уреда: – Не излагайте този уред на дъжд, влага, капки или пръски вода. [. . . ] Режимът “MONO” се изключва и при промяна на честотата. Часовник и таймери Настройване на часовника Часовникът работи в 24-часов режим. 1 2 Натискайте [SETUP], за да изберете “CLOCK”. С [R, T] изберете часа и след това натиснете [OK]. За запаметяване на настройката Продължете със стъпка 4 от "Ръчно запаметяване". За да видите часа Натискайте [SETUP], за да изберете “ CLOCK”, след това натиснете [OK]. В режим готовност (standby), натиснете [DISPLAY]. Забележка: Сверявайте часовника редовно, за да бъде точен. Проверка на състоянието на сигнала Натискете [DISPLAY], за да изберете “FM STATUS”. “MONO” е избрано за “FM MODE”. Таймер за възпроизвеждане (С изключение на Bluetooth® източник) Таймерът за възпроизвеждане може да включва системата в определено време, за да ви събуди. Подготовка Настройте часовника. RDS система за радио данни Тази система може да показва текстови данни, излъчвани с RDS (Система за радио данни) от някои станции. PS PTY FREQ Име на станцията (Programme service) Тип на програмата (Programme type) Честота (Frequency display) 1 2 3 4 1 2 Натискайте [SETUP], за да изберете “TIMER ADJ”. С натискане на [R, T] изберете началния час и след това натиснете [OK]. Повторете стъпка 2, за да изберете крайния час. С натискане на [R, T] изберете желания източник и след това натиснете [OK]. Натискайте [SETUP], за да изберете “TIMER SET”. С [R, T] изберете “SET” и след това натиснете [OK]. Системата трябва да бъде изключена, за да работи таймерът. За да активирате таймера Забележка: RDS може да не работи, ако радиоприемането е лошо. За да проверите настройките на таймера Натискайте [SETUP], за да изберете “TIMER ADJ”, след това натиснете [OK]. В режим готовност (standby), натиснете два пъти [DISPLAY]. Забележки: • Таймерът ще стартира в зададения час и звукът ще се увеличи постепенно до зададеното ниво. • Таймерът се включва всеки ден в зададеното време, ако е активиран. • Ако изключите системата и я включите отново по време на действие на таймера, таймерът няма да изключи автоматично системата. 8 RQT0B18 8 RQT0B18-R. book Page 9 Friday, January 22, 2016 10:13 AM Таймерът изключва системата след зададено време. 1 2 Натискайте [SETUP], за да изберете “SLEEP”. С натискане на [R, T] изберете желаната настройка (в минути) и след това натиснете [OK]. За отмяна, изберете “OFF”. Можете да запаметите текущо избраните звукови ефекти (до 3 комбинации). Подготовка Изберете звуковите ефекти. 1 2 Натиснете [SETUP], за да изберете “SAVE MY SOUND”. С натискане на [R, T] изберете номер на звукова настройка и след това натиснете [OK]. Новата настройка замества старата настройка със същия номер. Натиснете [SOUND], за да изберете“MY SOUND”. С натискане на [R, T] изберете номера на звуковата настройка и след това натиснете [OK]. Забележки: • Оставащото време се показва всяка минута за по няколко секунди. [. . . ] – Отстраняване на означения и индикации. Ограничения при използване • Безжичното предаване и работата с всички Bluetooth® устройства не са гарантирани. • Всички устройства трябва да отговарят на стандартите на Bluetooth SIG, Inc. • В зависимост от спецификациите и настройките на устройството, връзката може да се прекрати или някои функции да са различни. [. . . ]

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВРНОСТ ПРИ ТЕГЛЕНЕ НА УПЪТВАНИЯ ЗА УПОТРЕБА PANASONIC SCPM600

Lastmanuals предлага обществена услуга на споделяне, съхранение и търсене на ръководства за употреба на апаратура и софтуер: упътвания за употреба, ръководства на потребителя, указания за бърз старт, каталози с техническа информация....
Lastmanuals не може да бъде държан отговорен, в случай, че не намирате търсен от вас документ, той е непълен, на различен език е от вашия, или ако модела и езика не отговарят на описанието. Lastmanuals не предлага преводачески услуги.

Натиснете " Изтегли ръководство за употреба" ,в края на този договор, само ако приемаш неговите условия. Свалянето на ръководството ще започне веднага след това.

Търсете ръководство за употреба

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Всички права запазени.
Всички търговски марки са собственост на техните законни притежатели.

flag